Trwa ładowanie...
d4iwgms
espi

GETIN - Wprowadzenie akcji serii P do obrotu i struktura kapitału zakładowego Emitenta (26/2013)

GETIN - Wprowadzenie akcji serii P do obrotu i struktura kapitału zakładowego Emitenta (26/2013)
Share
d4iwgms

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie akcji serii P do obrotu i struktura kapitału zakładowego Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że dziś wprowadzonych zostało do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 65 699 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P Emitenta, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Wprowadzenie akcji serii P do obrotu giełdowego związane jest z kontynuacją rozpoczętego przez Emitenta w 2011 roku Programu Opcji Menedżerskich, prowadzonego w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta Regulamin Programu Opcji Menedżerskich, którego treść została opublikowana raportem bieżącym Emitenta nr 57/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. Raportami nr 22/2013, 23/2013 i 24/2013 Emitent informował o warunkach i terminach rejestracji akcji serii P przez KDPW oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii P do obrotu giełdowego. Emitent informuje, że począwszy od dnia 26 lipca 2013 r. wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 731 166 133 PLN. W związku z powyższym struktura kapitału zakładowego Emitenta uległa
zmianie i przedstawia się następująco: ? 731 100 434 akcji zwykłych na okaziciela Serii A, ? 65 699 akcji zwykłych na okaziciela Serii P, o wartości 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 731 166 133. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getinholding.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Rafał Juszczak Prezes Zarządu
2013-07-26 Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iwgms

Podziel się opinią

Share
d4iwgms
d4iwgms