Trwa ładowanie...
d3tvm3s
espi

GINO ROSSI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (55/2010)

GINO ROSSI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (55/2010)
Share
d3tvm3s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A., informuje, iż w dniu 29 grudnia 2010r. podpisany został Aneks nr 11 do Umowy o Limit Kredytowy Nr 101/2006 z dnia 19 października2006 roku wraz z późniejszymi zmianami (o którym mowa była w RB 5/20 z dnia 29 stycznia 2010r.), pomiędzy Gino Rossi S.A. a Bankiem DnB NORD Polska S.A.Aneks wprowadza przedłużenie okresu wykorzystania limitu do dnia 30 czerwca 2011r.W Aneksie określa się zmniejszenie limitu kredytowego do wysokości 13.457.921,00 PLN. Limit kredytowy dzieli się na trzy sublimity:- sublimit "overdraft/PLN" wykorzystywany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10.934.561,00 PLN,- sublimit na akredytywy dokumentowe?łącznie do kwoty 2.523.360,00 PLN,- sublimit na gwarancje bankowe?łącznie do kwoty 2.523.360,00 PLN,przy czym łączna kwota wykorzystanych środków w ramach sublimitu podstawowego - sublimitu na akredytywy dokumentowe i sublimitu na gwarancje bankowe, nie może przekroczyć 2.523.360,00 PLN.W podpisanym Aneksie zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowi:-
zastaw rejestrowy na zapasy o łącznej wartości nie mniejszej niż 15 mln. PLN,- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów,- cesja wierzytelności w wysokości nie mniejszej niż 2,5 mln. PLN z tytułu umowy zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a First Data Polska S.A.,- poręczenie udzielone przez spółkę Simple Creative Products Sp. z o.o.,- cesja wierzytelności na wierzytelności z tytułu odrębnych umów zawartych pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.,- Pełnomocnictwo do rachunków w Banku.Pozostałe zapisy zawarte w poprzednim Aneksie pozostają bez zmian.Ww. Aneks spełnia kryterium będący podstawą uznania umowy za znaczącą. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Gino Rossi S.A.Podstawa prawna § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d3tvm3s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Witold Jesionoski Prezes Zarządu Witold Jesinowski
2010-12-30 Anna Stenzke Wice Prezes Zarządu Anna Stenszke

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tvm3s

Podziel się opinią

Share
d3tvm3s
d3tvm3s