Trwa ładowanie...
d2g3g55

GPW: informacje przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych

Uchwała Nr 441/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 21 września 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów...

Share
d2g3g55

Uchwała Nr 441/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 września 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu

§ 1 Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Giełdy oraz § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), Zarząd Giełdy przyjmuje dokument "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst " - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu.

Załącznik do Uchwały Nr 441/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 września 2009 r.

d2g3g55

Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Rozdział I Przepisy ogólne § 1 Niniejszy dokument określa rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych, o których mowa w § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz terminy i częstotliwość przekazywania tych informacji przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

§ 2 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 1) raporcie bieżącym - rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje bieżące, sporządzone w formie, zakresie i terminach określonych w niniejszym dokumencie, ujawniające dane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; 2) raporcie okresowym - rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w formie, zakresie i w terminach określonych w niniejszym dokumencie, ujawniające dane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; 3) danych porównywalnych - rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości, stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w
okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu podstawowego odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych; 4) ratingu - rozumie się przez to ocenę ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi instrumentami finansowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywaną przez wyspecjalizowaną instytucję, 5) Rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). 2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym dokumencie rozumiane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu. § 3 1. Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym obowiązani są wyłącznie do przekazywania informacji bieżących i okresowych, zgodnych co do rodzaju, zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z właściwymi przepisami obowiązującymi na rynku regulowanym. 2. Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, których instrumenty finansowe są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do tego obrotu, obowiązani są wyłącznie do przekazywania informacji bieżących i okresowych, zgodnych co do rodzaju, zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z przepisami dokumentu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", o którym mowa w Załączniku do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r., z zastrzeżeniem ust. 1 oraz ust. 3 i 4. 3. Emitenci dłużnych
instrumentów finansowych, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do tego obrotu, obowiązani są wyłącznie do przekazywania informacji bieżących i okresowych, zgodnych co do rodzaju, zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z właściwymi przepisami obowiązującymi na rynku regulowanym. 4. Emitenci, których obligacje zamienne na akcje są wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do tego obrotu, a których inne instrumenty finansowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, obowiązani są do przekazywania: 1) informacji bieżących i okresowych, zgodnych co do rodzaju, zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z przepisami dokumentu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", o którym mowa w ust. 2, oraz 2) informacji
bieżących zgodnych co do rodzaju, zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z właściwymi przepisami Rozdziału II oraz Rozdziału IV niniejszego dokumentu.

Rozdział II Raporty bieżące § 4 Emitent dłużnych instrumentów finansowych jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych. § 5 Emitent obligacji jest obowiązany w szczególności do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji: 1) mających wpływ na jego zdolność wywiązywania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji; 2) o zamiarze wprowadzenia zmiany, mającej wpływ na prawa posiadaczy obligacji, do aktu założycielskiego, umowy spółki albo statutu; 3) o niedojściu emisji do skutku; 4) o zmianie banku-reprezentanta lub istotnej zmianie umowy łączącej emitenta z bankiem-reprezentantem; 5) o znaczącej zmianie przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego w związku z emisją, z określeniem przyczyn tej zmiany; 6) o nabyciu przez emitenta
obligacji w celu ich umorzenia; 7) o zawiadomieniu obligatariuszy przez bank-reprezentanta o zaistnieniu okoliczności stanowiących naruszenie obowiązków emitenta wobec obligatariuszy; 8) o zastosowaniu przez bank-reprezentanta środków mających na celu ochronę praw obligatariuszy wraz ze wskazaniem tych środków; 9) o ogłoszeniu upadłości lub ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku lub ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu; 10) o zmianie praw z obligacji notowanych w alternatywnym systemie obrotu , wraz ze wskazaniem zakresu zmian, przy czym za zmianę praw uważa się również zmianę oprocentowania obligacji; 11) o emisji obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obligacji przychodowych, 12) o przyznaniu lub zmianie ratingu dokonanego na zlecenie emitenta, 13) o każdej zamianie obligacji zamiennych, których łączna wartość przekracza 5 % albo wielokrotność 5 % wartości wyemitowanych pierwotnie przez emitenta obligacji zamiennych na akcje. § 6 Emitent
obligacji przychodowych jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o których mowa w § 5 pkt 1-12 oraz dodatkowo: 1) sprawozdania zawierającego dane o sumie przychodów z przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji tych obligacji lub innych przedsięwzięć określonych przez emitenta, o kwotach wypłaconych obligatariuszom oraz emitentowi w okresie od poprzedniej wypłaty świadczeń z rachunku bankowego, który jest przeznaczony wyłącznie do gromadzenia środków z tego przedsięwzięcia, oraz omówienie struktury przychodów z przedsięwzięcia i struktury kosztów ponoszonych przez emitenta na utrzymanie przedsięwzięcia w okresie od poprzedniej wypłaty obligatariuszom świadczeń - co najmniej na dwa tygodnie przed każdym terminem wypłaty świadczeń z obligacji, jednak nie rzadziej niż raz w roku; 2) informacji o zbyciu lub obciążeniu składników majątkowych przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji lub innych przedsięwzięć,
określonych przez emitenta; 3) informacji o zmianie systemu opłat, z którego pochodzą przychody przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji tych obligacji. § 7 Emitent obligacji będący jednostką samorządu terytorialnego w rozumieniu § 2 pkt 20 lit. a) Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji określonych w § 5 i 6 oraz dodatkowo informacji o: 1) ustanowieniu nowych istotnych źródeł dochodów emitenta lub zniesieniu dotychczasowego istotnego źródła dochodów, z określeniem wpływu tego zdarzenia na dochody budżetu jednostki; 2) zmniejszeniu kapitałów własnych banku lub międzynarodowej instytucji publicznej, udzielającej gwarancji, poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 10.000.000 euro; 3) zniesieniu jednostki samorządu terytorialnego, poręczającej za zobowiązania wynikające z obligacji, z podaniem podmiotu, który przejął ciążące na niej zobowiązania z tytułu poręczenia; 4) zmianie rodzaju
zabezpieczenia lub podmiotu zabezpieczającego wierzytelności wynikające z obligacji, w tym również ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia na żądanie banku-reprezentanta; 5) wszczęciu postępowania zmierzającego do ustanowienia zarządu komisarycznego lub komisarza rządowego oraz o ustanowieniu zarządcy komisarycznego lub komisarza rządowego; 6) negatywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub o półrocznym sprawozdaniu z przebiegu wykonywania budżetu; 7) uchwaleniu budżetu z określeniem ogólnej sumy dochodów i planowanych wydatków emitenta oraz o sposobie pokrycia deficytu budżetowego lub o nieuchwaleniu budżetu w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku budżetowego, z określeniem skutków tego zdarzenia dla jednostki samorządu terytorialnego; 8) stwierdzeniu przez regionalną izbę obrachunkową nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części, z określeniem skutków tego zdarzenia dla jednostki samorządu terytorialnego; 9) złożeniu
wniosku o ogłoszenie upadłości lub o ogłoszeniu upadłości banku obsługującego budżet emitenta, z oceną ewentualnego wpływu tego zdarzenia na realizację wykonania budżetu emitenta oraz na zdolność emitenta do realizacji zaciągniętych zobowiązań; 10) wszczęciu postępowania zmierzającego do zniesienia jednostki samorządu terytorialnego oraz o zniesieniu emitenta, z podaniem, kto przejął ciążące na niej zobowiązania wynikające z wyemitowanych instrumentów finansowych. § 8 Emitent listów zastawnych jest obowiązany do przekazywania, w formie raportu bieżącego, w szczególności informacji o: 1) przyznaniu lub zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta, 2) podjęciu decyzji o zmianie praw z instrumentów finansowych i dokonaniu tej zmiany, z podaniem zakresu zmian i praw po zmianie; 3) zamiarze wprowadzenia do statutu zmiany mającej wpływ na prawa posiadaczy listów zastawnych; 4) łącznej kwocie nominalnych wartości wyemitowanych listów zastawnych, jakie znajdowały się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego;
5) jego łącznej kwocie wierzytelności i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego. § 9 Emitent bankowych papierów wartościowych jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego w szczególności informacji o zdarzeniach lub okolicznościach mających, lub mogących mieć, wpływ na jego zdolność wywiązywania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych. § 10 W przypadku zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i przydziałem instrumentów finansowych, emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego: 1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży; 2) daty przydziału instrumentów finansowych; 3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; 4) stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych
instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy; 5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; 6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); 7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach; 8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; 9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); 10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

d2g3g55

Rozdział III Raporty okresowe § 11 Z zastrzeżeniem § 16 i 17, emitent dłużnych instrumentów finansowych jest obowiązany do przekazywania informacji okresowych wyłącznie w formie: 1) raportów półrocznych oraz skonsolidowanych raportów półrocznych, obejmujących okres pierwszych 6 miesięcy roku obrotowego, 2) raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocznych. § 12 Raport półroczny zawiera co najmniej: 1) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro); 2) półroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, przy czym: a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawierać powinno co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych w zakresie ustalonym, w zależności od prowadzonej działalności, w
załączniku nr 1, 2 lub 3 do ustawy o rachunkowości literami i cyframi rzymskimi; b) w przypadku stosowania MSR półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się co najmniej w wersji skróconej, której zakres został określony w tych standardach, c) w przypadku stosowania innych standardów rachunkowości niż wymienione w lit. a) i b) półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera co najmniej skrócony bilans i skrócony rachunek zysków i strat, zawierające wszystkie pozycje uwzględnione w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym emitenta; należy również zaprezentować dodatkowe pozycje, jeżeli w wyniku ich pominięcia półroczne skrócone sprawozdanie finansowe przedstawiłoby błędny obraz aktywów, pasywów, sytuacji finansowej oraz zysku lub straty emitenta; informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zawiera co najmniej: * informacje zapewniające porównywalność półrocznego skróconego sprawozdania finansowego z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym, * informacje i wyjaśnienia
zapewniające właściwe zrozumienie istotnych zmian odzwierciedlonych w bilansie oraz rachunku zysków i strat (w stosunku do danych zamieszczonych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym); 3) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, zwane dalej "półrocznym sprawozdaniem z działalności emitenta", zawierające również opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego zdolności wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych; 4) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta ze wskazaniem ich nazwisk i stanowisk, że wedle ich najlepszej wiedzy, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że
półroczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 2. Przy wszystkich danych zawartych w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za półrocze poprzedniego roku obrotowego, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi dla półrocza bieżącego roku obrotowego. § 13 Skonsolidowany raport półroczny zawiera co najmniej: 1) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro); 2) półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, przy czym: a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierać powinno co najmniej:
skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych w zakresie ustalonym, w zależności od prowadzonej działalności, w załączniku nr 1, 2 lub 3 do ustawy o rachunkowości literami i cyframi rzymskimi; b) w przypadku stosowania MSR półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się co najmniej w wersji skróconej, której zakres został określony w tych standardach, c) w przypadku stosowania innych standardów rachunkowości niż wymienione w lit. a) i b) półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się odpowiednio w zakresie określonym w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. c); 3) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności grupy kapitałowej emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwane dalej "półrocznym sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej emitenta", zawierające również opis
podstawowych zagrożeń i ryzyka, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny zdolności wywiązywania się grupy kapitałowej ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych; 4) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta ze wskazaniem ich nazwisk i stanowisk, że wedle ich najlepszej wiedzy, półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 2. Przy wszystkich danych zawartych w półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za półrocze poprzedniego roku obrotowego, sporządzone w sposób zapewniający
porównywalność danych przedstawionych w raporcie z roku poprzedniego z danymi dla półrocza bieżącego roku obrotowego. § 14 1. Raport roczny zawiera co najmniej: 1) pismo zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w zwięzły sposób, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów raportu rocznego; 2) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro); 3) roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym: a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym we właściwych krajowych przepisach o rachunkowości, b) w przypadku stosowania MSR roczne sprawozdanie finansowe
sporządza się w zakresie określonym w tych standardach, c) w przypadku stosowania innych standardów rachunkowości niż wymienione w lit. a) i b) roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w tych standardach, przy czym zawiera ono co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową; 4) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalności emitenta o okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ("sprawozdanie z działalności emitenta"), obejmujące co najmniej informacje określone w obowiązujących emitenta przepisach o rachunkowości 5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta ze wskazaniem ich nazwisk i stanowisk, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka; 6) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi; 7) opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego. 2. Przy wszystkich danych zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w
raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego. §15 1. Skonsolidowany raport roczny zawiera co najmniej: 1) pismo zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w sposób zwięzły, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności grupy kapitałowej emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów skonsolidowanego raportu rocznego; 2) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro); 3) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi: a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym we właściwych krajowych przepisach o rachunkowości, b) w przypadku
stosowania MSR roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w tych standardach, c) w przypadku stosowania innych standardów rachunkowości niż wymienione w lit. a) i b) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w tych standardach, przy czym zawiera ono co najmniej: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz informację dodatkową; 4) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowej ("sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta"), obejmujące co najmniej informacje określone w obowiązujących emitenta przepisach o rachunkowości; 5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta ze wskazaniem nazwisk i stanowisk, że wedle ich najlepszej wiedzy,
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka; 6) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi; 7) opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego. 2. Przy wszystkich danych zawartych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego. §16 1. W przypadku gdy emitentem obligacji jest jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu § 2 pkt 20 lit. a) Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, emitent obowiązany jest do przekazywania informacji okresowych w formie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej. W roku, w którym dokonano emisji obligacji, do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu emitent dołącza dodatkowo opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji. 2. Sprawozdania i opinie, o których mowa w ust. 1, przekazuje się nie później niż cztery miesiące od zakończenia roku,
którego dotyczą. § 17 1. Emitent dłużnych instrumentów finansowych gwarantowanych bezwarunkowo i nieodwołalnie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w rozumieniu § 2 pkt 20 lit. a) Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, obowiązany jest do przekazywania raportów okresowych wyłącznie w formie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości. 2. Do raportów, o których mowa w ust. 1, emitent obowiązany jest dołączyć opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raport z badania sprawozdania finansowego. 3. Przy wszystkich danych zawartych w sprawozdaniach finansowych będących częścią raportów, o których mowa w ust. 1, prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego.

Rozdział IV Terminy przekazywania raportów bieżących i okresowych

§ 18 1. Raporty bieżące przekazuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, od zaistnienia okoliczności lub zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta. 2. W przypadku zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie i przydziałem instrumentów finansowych, raport bieżący przekazuje się w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie. 3. Informacje, o których mowa w § 8 pkt 4) i 5), emitent przekazuje do publicznej wiadomości w dniu ich przekazania do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Raport półroczny przekazuje się nie później niż w terminie trzech miesięcy od zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. 5. Skonsolidowany raport półroczny przekazuje się nie później niż w terminie trzech miesięcy od zakończenia półrocza roku obrotowego, którego
dotyczy. 6. Raport roczny przekazuje się niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym. 7. Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej emitenta przekazuje się niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia dokonującego zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta, zawartego w skonsolidowanym raporcie rocznym, a także nie później niż dwa miesiące od daty przekazania raportu
rocznego emitenta. 8. W przypadku gdy koniec terminu przekazania raportu okresowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony odrębnymi przepisami, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. § 19 1. Emitent jest obowiązany określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych, z uwzględnieniem dni uznanych na podstawie odrębnych przepisów za dni wolne od pracy. Emitent, który obowiązkom informacyjnym zaczął podlegać po zakończeniu pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, przekazuje raport bieżący w powyższej sprawie co najmniej na dwa dni przed przekazaniem pierwszego raportu okresowego. 2. Zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego. Raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego powinien być przekazany nie później niż na dwa
dni przed: 1) przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie, oraz 2) datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w ust. 1 lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie. 3. W przypadku gdy w ciągu roku obrotowego, emitenta obejmie obowiązek sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych, informacja o określeniu dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana co najmniej na dwa dni przed przekazaniem pierwszego skonsolidowanego raportu okresowego.

kom amp/

d2g3g55

Podziel się opinią

Share
d2g3g55
d2g3g55