Trwa ładowanie...
d30t98q

GPW: Uchwała - MEDISWORD PLUS

...

Share
d30t98q

26.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała - MEDISWORD PLUS

Uchwała Nr 839/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie odmowy wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki MEDISWORD PLUS S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia odmówić wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki MEDISWORD PLUS S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przesłanki odmowy wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki MEDISWORD PLUS S.A. Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin") Organizator Alternatywnego Systemu podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych, jeżeli nie zostały spełnione warunki ich wprowadzenia określone w tym Regulaminie. Jednocześnie, stosownie do postanowień § 5 ust. 3 pkt 2) Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych objętych wnioskiem, jeżeli uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu tego obrotu lub interesowi jego uczestników. Zarząd Giełdy, rozpatrując wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki MEDISWORD PLUS S.A. (Emitent, Spółka), dokonał analizy wniosku Emitenta pod względem spełnienia przez niego warunków
formalno-prawnych wprowadzenia akcji do obrotu, a także oceny informacji przedstawionych przez Emitenta w przedmiotowym wniosku m.in. z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu i ochrony interesów uczestników rynku, w kontekście planowanego obrotu tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6) Regulaminu w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia przez Spółkę wniosku (20 marca 2013 r.), w przypadku emitenta, który ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji lub praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie, wprowadzone do tego obrotu mogą być instrumenty finansowe, o ile co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym z emitentem. Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników. Z analizy
dokumentacji przedstawionej przez Emitenta wynika, że w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się 1.850.000 akcji stanowiących 29,37% akcji objętych wnioskiem. Akcje te znajdują się w posiadaniu jedynie 7 niepowiązanych w rozumieniu Regulaminu akcjonariuszy, co oznacza, że warunek wprowadzenia określony w § 3 ust. 1 pkt 6) Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia przez Spółkę wniosku, nie jest spełniony. W ocenie Zarządu Giełdy warunki i sposób przeprowadzenia oferty prywatnej akcji przez Emitenta oraz oferty sprzedaży akcji przez jednego z akcjonariuszy, sposób ustalenia cen emisyjnych, a także stosunkowo niska wartość akcji będących w posiadaniu drobnych akcjonariuszy nie dają podstaw do odstąpienia przez Zarząd Giełdy od stosowania powyższego wymogu w stosunku do Emitenta. Z analizy złożonej przez Spółkę dokumentacji wynika także, że kluczowe informacje dotyczące modelu prowadzonej działalności są
sprzeczne. W dokumencie informacyjnym Emitent wskazuje, że obecnie prowadzi działalność w powiązanych ze sobą obszarach sportu, rekreacji, medycyny, rehabilitacji, hotelarstwa i organizacji imprez. Tymczasem opis działalności Emitenta znajdujący się w dokumencie informacyjnym złożonym wraz z wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu nie pozwalał wyraźnie rozróżnić działalności już prowadzonej od działalności, która dopiero ma zostać uruchomiona. Dopiero w kolejnych wersjach dokumentu informacyjnego Spółka wskazała, że działalność w obszarze rehabilitacji należy do sfery planów i zostanie uruchomiona w przyszłości. Spółka w kolejnych wersjach dokumentu informacyjnego przesuwała termin uruchomienia działalności w tym obszarze. Ponadto Spółka nie przedstawiła informacji dotyczących potencjalnych źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć, co w ocenie Zarządu Giełdy, z uwagi na zadłużenie Emitenta oraz niewielką skalę prowadzonej obecnie działalności, poddaje w wątpliwość realizację planów Spółki i strategię
jej dalszego rozwoju. W ocenie Giełdy przedstawianie przez Emitenta w różnych częściach dokumentu informacyjnego lub kolejnych jego wersjach sprzecznych informacji dotyczących przyjętego modelu działalności świadczy o braku należytej staranności w sporządzaniu dokumentu informacyjnego. Przede wszystkim jednak rodzi obawę, czy dokument informacyjny zawiera spójne, wiarygodne i rzeczywiste informacje na temat prowadzonej przez Spółkę działalności i strategii jej rozwoju. Zarząd Giełdy zwraca ponadto uwagę, że Spółka naruszyła obowiązki informacyjne, nie podając do publicznej wiadomości, w terminie wynikającym z regulacji obowiązujących w alternatywnym systemie, raportu za I kwartał 2013 r. Powyższe może budzić uzasadnione obawy, czy Spółka została należycie przygotowana przez Autoryzowanego Doradcę do funkcjonowania zgodnie z zasadami obowiązującymi w alternatywnym systemie, w tym do prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych. Obawy Zarządu Giełdy budzi także sytuacja finansowa Emitenta, a przede
wszystkim wysoki poziom zadłużenia. Spółka finansuje się głównie ze źródeł zewnętrznych. Udział zobowiązań w sumie bilansowej za I kwartał 2013 r. wynosił 79% i był na poziomie zbliżonym do poziomu z 2012 r., który wynosił 80%. Wskazane powyżej okoliczności, a w szczególności niespójne i - w ocenie Giełdy - nie do końca wiarygodne informacje na temat działalności Emitenta i strategii jego rozwoju zawarte w dokumencie informacyjnym, a także poziom zadłużenia Spółki i fakt naruszenia przez Spółkę obowiązków informacyjnych już na etapie ubiegania się o wprowadzenie jej akcji do obrotu w alternatywnym systemie, budzą uzasadnione obawy Zarządu Giełdy, że wprowadzenie instrumentów finansowych Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, mogłoby zagrażać interesom potencjalnych inwestorów i bezpieczeństwu, dokonywanego przez nich w oparciu o te informacje, obrotu akcjami Emitenta. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Giełdy postanowił odmówić wprowadzenia akcji spółki MEDISWORD PLUS S.A. do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

kom pif/

d30t98q

Podziel się opinią

Share
d30t98q
d30t98q