Trwa ładowanie...
d1z2m5s

GPW: Upomnienie spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE

...

Share
d1z2m5s

14.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Upomnienie spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE

Uchwała Nr 941/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie upomnienia spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A.

§ 1 Na podstawie pkt 33 ppkt 1) w zw. z pkt 33 ppkt e) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć Autoryzowanego Doradcę spółkę IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

d1z2m5s

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem pkt 33 ppkt 1) w zw. z pkt 33 lit. e) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku gdy emitent, na rzecz którego Autoryzowany Doradca świadczy swoje usługi, narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie Organizator Alternatywnego Systemu może upomnieć Autoryzowanego Doradcę. Zgodnie z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu rocznego niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe. Spółka IMMOFUND S.A. do dnia 1 lipca 2013 r. nie opublikowała, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu rocznego za rok obrotowy 2012, przez co naruszyła
wskazany powyżej przepis Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W momencie powstania tego naruszenia spółka IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A. pełniła funkcję Autoryzowanego Doradcy dla IMMOFUND S.A. Sposób postępowania Autoryzowanego Doradcy, który w sytuacji naruszenia przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu przez IMMOFUND S.A. nie dopełnił obowiązków wynikających z pkt 29 Załącznika Nr 5 do tego Regulaminu uzasadnia, w ocenie Zarządu Giełdy, nałożenie na spółkę IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A. kary regulaminowej, o której mowa w pkt 33 ppkt 1) tego Załącznika. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom pif/

d1z2m5s

Podziel się opinią

Share
d1z2m5s
d1z2m5s