Trwa ładowanie...
d3zmn92

GPW: Upomnienie spółki VENO

...

Share
d3zmn92

14.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Upomnienie spółki VENO

Uchwała Nr 930/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie upomnienia spółki VENO S.A.

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1) pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu oraz w związku z § 6 ust. 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę VENO S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

d3zmn92

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może upomnieć emitenta. Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 7.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu skonsolidowany raport roczny emitenta powinien zawierać m. in. roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 12 tego Załącznika emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania skonsolidowanego raportu rocznego niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.

Spółka VENO S.A. do dnia 1 lipca 2013 r. nie opublikowała, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2012. Oznacza to, że spółka ta naruszyła tym samym wskazane powyżej przepisy Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom pif/

d3zmn92

Podziel się opinią

Share
d3zmn92
d3zmn92