Trwa ładowanie...
d49t0sl

GPW: Utrzymanie kary pieniężnej dla spółki spółkę IPO DORADZTWO STRATEGICZNE

...

Share
d49t0sl

12.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Utrzymanie kary pieniężnej dla spółki spółkę IPO DORADZTWO STRATEGICZNE

Uchwała Nr 1085/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 września 2013 r. w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 941/2013 Zarządu Giełdy z dnia 13 sierpnia 2013 r.

§ 1 Na podstawie pkt 35b i 35c Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy, po ponownym rozpoznaniu sprawy nałożenia na spółkę IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A. kary upomnienia, postanawia utrzymać w mocy Uchwałę Nr 941/2013 Zarządu Giełdy z dnia 13 sierpnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

d49t0sl

Uzasadnienie

W dniu 28 sierpnia 2013 r. spółka IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A. (Spółka, Autoryzowany Doradca), działając na podstawie pkt 35b Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, złożyła wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy nałożenia na Spółkę kary upomnienia, dokonanego Uchwałą Nr 941/2013 Zarządu Giełdy z dnia 13 sierpnia 2013 r. Zarząd Giełdy, rozpatrując przedmiotowy wniosek, dokonał ponownej oceny zasadności nałożenia na Autoryzowanego Doradcę kary upomnienia, z uwzględnieniem wyjaśnień przedstawionych przez IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A. w uzasadnieniu przedmiotowego wniosku. Mając na uwadze informacje przedstawione przez Spółkę we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, Zarząd Giełdy zwraca uwagę, że Autoryzowany Doradca z własnej inicjatywy nie informował Giełdy o naruszeniu bądź podejrzeniu naruszenia przez spółkę IMMOFUND S.A., dla której świadczył on usługi Autoryzowanego Doradcy, postanowień Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie prawidłowego wypełniania przez tę spółkę
obowiązków informacyjnych. W tym kontekście, w ocenie Zarządu Giełdy, nie można mówić o prawidłowym wywiązywaniu się przez Autoryzowanego Doradcę z obowiązków, o których mowa w pkt 29 Załącznika nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W związku z powyższym Zarząd Giełdy uznał, iż brak jest wystarczających przesłanek, uzasadniających zmianę decyzji o nałożeniu na spółkę IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A. kary upomnienia. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom pif/

d49t0sl

Podziel się opinią

Share
d49t0sl
d49t0sl