Trwa ładowanie...
dubcoin
espi
17-11-2010 21:48

GPW - Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A...

GPW - Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (9/2010)

dubcoin
dubcoin

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GPW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela GPW serii B o wartości nominalnej 1zł każda ("Oferta").1. Daty rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży:Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych: 18 października 2010 r. - 27 października 2010 r. (do godziny 23:59).Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych: 29 października 2010 r. - 3 listopada 2010 r.2. Data przydziału papierów wartościowych:4 listopada 2010 r.3. Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą:Oferta objęła 26.786.530 akcji GPW4. Stopa redukcji:a. stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych w przypadku zapisu złożonego na maksymalną liczbę akcji sprzedawanych, tj. 100 akcji sprzedawanych, wyniosła 75%.b. stopa redukcji zapisów inwestorów instytucjonalnych wyniosła 0%.5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży:Zapisy złożono na 49.608.375 akcji GPW, w tym
przez:a. inwestorów indywidualnych na 30.857.804 akcji Spółki,b. inwestorów instytucjonalnych na 18.750.571 akcji Spółki.6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży:W Ofercie przydzielono 26.786.530 akcji Spółki, w tym:a. 8.035.959 akcji Spółki inwestorom indywidualnym,b. 18.750.571 akcji Spółki inwestorom instytucjonalnym.7. Cena, po jakiej akcje były sprzedawane w Ofercie:a. 43,00 zł inwestorom indywidualnym,b. 46,00 zł inwestorom instytucjonalnym.8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą:W Ofercie zapisy złożyło 324.427 inwestorów, w tym:a. inwestorzy indywidualni: 323.289 osób, w tym 289.129 osób na maksymalną liczbę akcji sprzedawanych, które mógł obejmować zapis złożony przez jednego inwestora indywidualnego, tj. 100 akcji sprzedawanych,b. inwestorzy instytucjonalni: 1.138 inwestorów instytucjonalnych.9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży:W ramach przeprowadzonej
sprzedaży papiery wartościowe przydzielono 324.427 inwestorom, w tym:a. inwestorzy indywidualni: 323.289 osób,b. instytucjonalni: 1.138 inwestorów instytucjonalnych.10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):Na podstawie umowy subemisyjnej zawartej w dniu 14 października 2010 roku role subemitentów pełnili: Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd., UBS Limited, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, IPOPEMA Securities S.A., KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce oraz Société Générale oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.Subemitenci nie nabyli żadnych
akcji w wykonaniu umowy subemisyjnej.11. Wartość przeprowadzonej sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny sprzedaży:Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 1.208.072.503 zł (kwota przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty).12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:Według Spółki koszty związane z Ofertą (tzw. koszty emisji) są szacowane na ok. 7,9 mln zł. Szacunek kosztów, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie obejmuje kosztów poniesionych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej ("Akcjonariusz Sprzedający").Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępnido publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według
ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracęnad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.Koszty Spółki związane z Ofertą obciążają koszty działalności Spółki.13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą:Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalny koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję nie przekroczy kwoty około 0,2949 zł (kwota nie uwzględnia kosztów poniesionych przez Akcjonariusza Sprzedającego).Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na akcję po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 rokuw sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierówwartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganychprzepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Completion of the public offering to sell shares in GiełdaPapierów Wartościowych w Warszawie S.A. (the Company, WSE)Legalbasis: Art. 56 section 1 sub-section 2 of the Act on Offering– currentand periodicinformationContent of the report:The WSEtransmits information on the completion of the public offering of26,786,530 ordinary bearer series B shares in the Company with a parvalue of PLN 1 each (the Offering).1. Date of commencement andcompletion of sale:The subscription period for retail investors ranfrom 18 October 2010 to 27 October 2010 (at 11:59 p.m. Warsaw time).Thesubscription period for institutional investors ran from 29 October 2010to 3 November 2010.2. Date of allocating the securities:4November 20103. Number of securities sold:The Offeringincluded 26,786,530 shares in the Company4. Reduction rate:a.In the case of a subscription for the maximum number of the sale sharesi.e. 100 sale shares the retail investors' subscriptions were reduced by75%.b. the institutional investors'
subscriptions were reduced by 0%.5.Number of securities for which subscriptions were submitted in this sale:Thesubscriptions were submitted for 49,608,375 shares in the Company, ofwhich:a. retail investors subscribed for 30,857,804 shares in theCompany,b. institutional investors subscribed for 18,750,571 sharesin the Company.6. Number of securities allocated under the sale:Inthis Offering, 26,786,530 shares in the Company were allocated, of which:a.8,035,959 shares were allocated to retail investors,b. 18,750,571shares were allocated to institutional investors.7. Price atwhich the shares were sold in the Offering:a. PLN 43.00 for retailinvestors,b. PLN 46.00 for institutional investors.8.Number of persons who submitted subscriptions for securities in the sale:Inthe Offering, subscriptions were submitted by 324,427 investors, ofwhich:a. 323,289 persons were retail investors, of which 289,129submitted subscriptions for maximum number of sale Shares, which couldbe placed by one retail investor i.e. 100 sale
Shares,b. 1,138 wereinstitutional investors.9. Number of persons to whom securitieswere allocated in the sale:In the Offering, the Company’s shareswere allocated to 324,427 investors, of which:a. 323,289 personswere retail investors,b. 1,138 were institutional investors.10.Names (business names) of the underwriters who subscribed for securitiesunderthe underwriting agreement stating the number of securities for whichtheysubscribed and the actual price of one security unit (sale price aftersubstractingthe fee for subscribing for a security unit, in performance oftheunderwriting agreement as purchased by the underwriter):Pursuant tothe underwriting agreement concluded on 14 October 2010 underwriterswereCitigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P.Morgan Securities Ltd., UBS Limited, Powszechna Kasa Oszczędności BankPolski Spółka Akcyjna Oddział– Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wWarszawie, IPOPEMA Securities S.A., KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna)Oddział w Polsce and Société Générale
and Dom Maklerski Banku HandlowegoS.A.The underwriters did not purchase any shares in theperformance of underwriting agreement.11. Value of the saleunderstood as the product of the number of securities in theofferingand the issue price or the sales price:The value of the Offering wasPLN 1,208,072,503 (before taking into consideration the costs ofconducting the Offering).12. Total estimated specification ofcosts included in the issue costs while statingthe amount of costsby type:According to the Company the estimated costs regarding theOffering (referred to as the issue costs) amount to about PLN 7,9million. The cost estimate referred to in the previous sentence does notinclude the costs incurred by the State Treasury of the Republic ofPoland (Selling Shareholder).On account of the lack of a finalsettlement on the issue costs as of the date ofthis report, theamount of issue costs has been estimated and added to the issue costsaccordingto the Company’s best knowledge. The Company shall prepare and
publiciseacurrent report on the final amount of the issue costs together withthe methods of calculation and seizure in the financial statements,including the costs by type, after receipt andacceptance of allinvoices from the entities involved in preparing and conductingthepublic offering.The Company’s costs associated with the Offeringwill be charged to the Company’s operating expenses.13.Average estimated cost of conducting the sale per security unit underthe sale:According to the Company’s estimates, the cost ofconducting the sale per sharewill amount approximately to PLN 0.2949(this does not include thecosts incurred by the Selling Shareholder).TheCompany shall prepare and publicise a current report on the average costof conducting the sale per share after receiving and accepting allinvoices from the entities involved in preparing and conducting thepublic offering.Legal basis:§ 33.1 of the Regulation issued bythe Finance Minister on 19 February2009 on the Current and PeriodicInformation Announced by
Securities Issuers and the Conditions forRecognizing the Information Required by the Regulations of a Non-MemberState as Equivalent. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dubcoin

| | | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GPW | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-498 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Książęca | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 628-32-32 | | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@gpw.pl | | www.gpw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-09-72 | | 012021984 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Lidia Adamska Członek Zarządu
2010-11-17 Adam Maciejewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dubcoin
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dubcoin