Trwa ładowanie...
d2qypf9

GPW: zmiany Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego

...
Share
d2qypf9

Uchwała Nr 348/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego

§ 1 Na podstawie § 190 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, iż w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego, uchwalonych Uchwałą Nr 4/2006 Zarządu Giełdy z dnia 10 stycznia 2006 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 1) w Rozdziale IV, w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "W przypadku podmiotu nie będącego członkiem giełdy, o którym mowa w § 81 ust.1 Regulaminu Giełdy, rozpoczęcie wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, może nastąpić pod warunkiem wskazania przez ten podmiot członka giełdy, za pośrednictwem którego mają być przekazywane zlecenia tego podmiotu w ramach wykonywania zadań animatora rynku."; 2) w Rozdziale IV, w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Zlecenia, o których mowa w § 2 ust. 1 muszą zawierać poprawnie wypełniony wskaźnik typu działalności, o którym mowa w Rozdziale VI § 1 ust. 1 lit. e). Wprowadza się oznaczenia wskaźnika typu działalności: 0 lub niewypełnione pole - zlecenie w imieniu własnym na rachunek klienta, 1 - zlecenie w imieniu własnym na rachunek
własny członka giełdy z wyłączeniem animowania rynku, 2 - zlecenie w imieniu własnym na rachunek własny członka giełdy wykonującego czynności animatora rynku, 6, 7, 8, 9 - zlecenie w imieniu własnym na rachunek podmiotu nie będącego członkiem giełdy wykonującego czynności animatora rynku; stosowanie określonego wskaźnika następuje w odniesieniu do określonego animatora rynku na podstawie umowy z Giełdą. 3) w Rozdziale VI, w § 1 ust. 1 po lit. d) dodaje się lit. e), w brzmieniu: "e) wskaźnik typu działalności.". 4) w Rozdziale VIII § 14 otrzymuje brzmienie: Karta umowy dla instrumentów finansowych, poza danymi określonymi w Regulaminie Giełdy, powinna określać: a) Kod Uczestnika Rozliczającego, b) Identyfikator konta.". § 2 Zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od jej podania do publicznej wiadomości, jednak nie wcześniej niż w dniu produkcyjnego uruchomienia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego.

kom zdz/

d2qypf9

Podziel się opinią

Share
d2qypf9
d2qypf9