Trwa ładowanie...
dzjpxrm

GPW: zmiany Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego

...

Share
dzjpxrm

Uchwała Nr 438/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego

§ 1 Na podstawie § 190 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, wprowadzić następujące zmiany w Rozdziale II Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, uchwalonych Uchwałą Nr 4/2006 Zarządu Giełdy z dnia 10 stycznia 2006 r. (z późn. zm.): 1) w § 17b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W przypadku praw poboru zmienia się liczbę akcji przypadających na jeden kontrakt oraz kurs odniesienia kontraktu, począwszy od pierwszej sesji giełdowej po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż od sesji giełdowej, na której akcje będące instrumentem bazowym dla kontraktów są notowane z oznaczeniem "bez prawa poboru". W przypadku gdy cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie podana przez emitenta do publicznej wiadomości po godzinie 17:00 dnia sesyjnego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zmian dokonuje się począwszy od drugiej sesji giełdowej po dniu podania tej ceny, nie wcześniej jednak niż od sesji giełdowej, na której akcje będące
instrumentem bazowym dla kontraktów są notowane z oznaczeniem "bez prawa poboru"."; b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Zmian, o których mowa w ust. 1, nie dokonuje się jeżeli ostatni kurs akcji "z prawem poboru" jest niższy albo równy cenie emisyjnej akcji nowej emisji.";

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Informacja o zmianie liczby akcji przypadających na jeden kontrakt oraz o zmianie kursu odniesienia podawana jest przez Giełdę do wiadomości uczestników obrotu po sesji giełdowej poprzedzającej sesję, od której obowiązują te zmiany. "; 2) w § 32: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W przypadku praw poboru zmienia się liczbę akcji przypadającą na jedną opcję oraz kurs wykonania, począwszy od pierwszej sesji giełdowej po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż od sesji giełdowej, na której akcje będące instrumentem bazowym dla opcji są notowane z oznaczeniem "bez prawa poboru". W przypadku gdy cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie podana przez emitenta do publicznej wiadomości po godzinie 17:00 dnia sesyjnego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zmian dokonuje się począwszy od drugiej sesji giełdowej po dniu podania tej ceny, nie wcześniej jednak niż od sesji giełdowej, na której akcje będące
instrumentem bazowym dla opcji są notowane z oznaczeniem "bez prawa poboru"."; b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Zmian, o których mowa w ust. 1, nie dokonuje się jeżeli ostatni kurs akcji "z prawem poboru" jest niższy albo równy cenie emisyjnej akcji nowej emisji." c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Informacja o zmianie liczby akcji przypadających na jedną opcję oraz o zmianie kursu odniesienia podawana jest przez Giełdę do wiadomości uczestników obrotu po sesji giełdowej poprzedzającej sesję, od której obowiązują te zmiany. ". § 2 Zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzą w życie z dniem 3 października 2009 r.

kom zdz/

dzjpxrm

Podziel się opinią

Share
dzjpxrm
dzjpxrm