Trwa ładowanie...
d2v30ol
espi

GRAAL - Uchwała nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.z dnia 27 czerwca 2011 ...

GRAAL - Uchwała nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.z dnia 27 czerwca 2011 rokuw sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki - korekty po posiedzeniu Rady Nadzorczej zgodnie z sugestiami Domu Maklerskiego (11/2011)
Share
d2v30ol

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki - korekty po posiedzeniu Rady Nadzorczej zgodnie z sugestiami Domu Maklerskiego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Uchwała nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. oraz art. 362 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. niniejszym uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale. § 2 Spółka nabywać będzie Akcje Własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad: 1. Łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 1.611.297 (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem). Łączna wartość nominalna tych akcji wynosi 16.112.970,00 zł. (szesnaście milionów sto dwanaście
tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 00/100 złotych), co stanowi 20% kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 80.564.850,00 zł. (osiemdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt 00/100 złotych), przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. 2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 25.000.000,00 zł. (dwadzieścia pięć milionów złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 20,00 (dwadzieścia 00/100) złotych, a niższa niż 8,00 (osiem 00/100) złotych. Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h., łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z
kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału. 3. Akcje Własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego, w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych. 4. Nabyte przez Spółkę Akcje Własne będą mogły zostać przeznaczone do: a) realizacji Programu Opcji Menedżerskich, b) umorzenia Akcji Własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, c) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych Spółki, d) wydania Akcji Własnych w zamian za akcje spółki przejmowanej. 5. W ramach celów określonych powyżej w pkt 5 upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu. 6. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 28 czerwca 2013 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji. § 3 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki
w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h. zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 powyżej. 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą. § 4 W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia Akcji Własnych o: 1. przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych Spółki; 2. liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym; 3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki. § 5 1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego
kapitału rezerwowego: "Kapitał na nabycie Akcji Własnych", celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. Kapitał rezerwowy "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. mogą być przeznaczone do podziału. 2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa powyżej w ust. 1, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału rezerwowego kwotę 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów 00/100) złotych i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych. 3. Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym "Kapitał na nabycie Akcji Własnych" na zasadach określonych w niniejszej Uchwale. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRAAL SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAAL Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
84-200 Wejherowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zachodnia 22 22
(ulica) (numer)
058 672 05 80 058 677 28 43
(telefon) (fax)
biuro@graal.pl www.graal.pl
(e-mail) (www)
588-20-01-859 190056438
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-16 Robert Wijata Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v30ol

Podziel się opinią

Share
d2v30ol
d2v30ol