Trwa ładowanie...
d76j88x
espi

GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (28/2013)

GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (28/2013)
Share
d76j88x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji krótkoterminowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 19.06.2013 Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitował papiery komercyjne w formie obligacji krótkoterminowych w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej, zmniejszenia zadłużenia zewnętrznego Emitenta oraz finansowania jego bieżącej działalności. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan S.A. spółka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A. która sfinansowała nabycie obligacji ze środków własnych. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem okresowym, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosi 362.614 tys. PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sześćset
czternaście tysięcy złotych). Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wynosi 350.000 tys. PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych). Łączna wartość wyemitowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta które na dzień 31.03.2013 wynosiły 593.419 tys. PLN. Pfleiderer Grajewo S.A. przeprowadził 3 emisje obligacji o następujących warunkach: 1. Emisja o wartość 150.000.000 PLN - ilość i wartość obligacji ? 15.000 sztuk o wartości 10.000 PLN każda - data wykupu ? 19.12.2013 - jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.865,10 PLN 2. Emisja o wartość 40.000.000 PLN - ilość i wartość obligacji ? 4.000 sztuk o wartości 10.000 PLN każda - data wykupu ? 19.09.2013 - jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.930,46 PLN 3. Emisja o wartość 22.000.000 PLN - ilość i wartość obligacji ? 2.200 sztuk o wartości 10.000 PLN każda - data wykupu ? 27.06.2013 - jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.993,72 PLN Kryterium uznania powyższych umów za
znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Spółki. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3,6,11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Issue of Short-Term Bonds Current Report No. 28/13 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. reports that in order to optimise the management of financial liquidity within the Pfleiderer Grajewo Group, to decrease Company’s external debts and to finance it’s current business activities on June 19th, 2013 Pfleiderer Grajewo S.A. issued short-term bonds. The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed with PEKAO S.A. Bank on 22.07.2003. The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value. The bonds were purchased by Pfleiderer Prospan S.A. subsidiary of Pfleiderer Grajewo SA . Bond’s purchase was financed from own resources of Pfleiderer Prospan S.A.. Pursuant to the last periodical report worth of total liabilities was PLN 362,614,000. Estimated worth of total liabilities on redemption date is PLN
350,000,000. Total value of issued during last 12 months short-term bonds exceeds 10% of value of the Company’s equity which as at March 31st 2013 amounted to 593,419,000 PLN. Conditions of the issues 1. Issue of PLN 150,000,000 - number and value of bonds – 15,000 bonds with a nominal value of PLN 10,000 per bond - redemption date: December 19th 2013 - unit nominal price of the bond - PLN 9,865.10 2. Issue of PLN 40,000,000 - number and value of bonds – 4,000 bonds with a nominal value of PLN 10,000 per bond - redemption date: September 19th 2012 - unit nominal price of the bond - PLN 9,930.46 3. Issue of PLN 22,000,000 - number and value of bonds – 2,200 bonds with a nominal value of PLN 10,000 per bond - redemption date: June 27th 2012 - unit nominal price of the bond - PLN 9,993.72 The criterion for recognising the contracts as significant is the value of the Company’s equity. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of
securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). June 19th, 2013 | |

d76j88x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PFLEIDERER GRAJEWO SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAJEWO Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
19-203 Grajewo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiórowa 1
(ulica) (numer)
086 272 96 00 086 272 39 83
(telefon) (fax)
grajewo@pfleiderer.pl www.pfleiderer.pl
(e-mail) (www)
719-10-00-479 450093817
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-19 RADOSŁAW WIERZBICKI CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d76j88x

Podziel się opinią

Share
d76j88x
d76j88x