Trwa ładowanie...
d3tn2oi

GRAJEWO - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24.11.2011 ...

GRAJEWO - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24.11.2011 (71/2011)

Share
d3tn2oi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24.11.2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24.11.2011 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Wyrzykowskiego. §2 Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 38 808 176 akcji co stanowi 78,2 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 32 308 176 głosów "za", 6 500 000 głosów oddanych jako "wstrzymujące się, głosów oddanych "przeciwko" " nie było. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 24 listopada 2011 r. w
sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Hans-Joachim Ziems. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 38 808 176 akcji co stanowi 78,2 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 34 808 176 głosów "za", 4 000 000 głosów oddanych jako "wstrzymujące się, głosów oddanych "przeciwko" " nie było. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Dr.
Hans-Kurt von Werder. §2 Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 38 808 176 akcji co stanowi 78,2 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 32 308 176 głosów "za", 6 500 000 głosów oddanych jako "wstrzymujące się, głosów oddanych "przeciwko" " nie było. NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting on November 24th 2011 Current Report No. 71/11 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. with its seat in Grajewo (hereinafter the „Company”) informs about the contents of the resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting on November 24th 2011. RESOLUTION NO. 1 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna dated November 24, 2011 concerning changes to the composition of the Company’s Supervisory Board. According to article 385 §1 of commercial companies code and article 17 paragraph 2 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting decides, as follows: §1 The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby decides to recall Mr. Paweł Wyrzykowski from the Company’s Supervisory Board. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 1 number of shares used to cast valid votes was 38,808,176
which constitutes 78,2% of share capital. Number of votes “in favour” 32,308,176, “abstain” – 6,500,000 , “against” – 0 . RESOLUTION NO. 2 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna dated November 24, 2011 concerning changes to the composition of the Company’s Supervisory Board. According to article 385 §1 of commercial companies code and article 17 paragraph 2 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting decides, as follows: §1 The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby decides to appoint Mr. Hans-Joachim Ziems to the Company’s Supervisory Board. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 2 number of shares used to cast valid votes was 38,808,176 which constitutes 78,2% of share capital. Number of votes “in favour” 34 808 176, “abstain” – 4,000,000 , “against” – 0 . RESOLUTION NO. 3 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna dated
November 24, 2011 concerning changes to the composition of the Company’s Supervisory Board. According to article 385 §1 of commercial companies code and article 17 paragraph 2 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting decides, as follows: §1 The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby decides to appoint Mr. Dr. Hans-Kurt von Werder to the Company’s Supervisory Board. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 3 number of shares used to cast valid votes was 38,808,176 which constitutes 78,2% of share capital. Number of votes “in favour” 32,308,176, “abstain” – 6,500,000 , “against” – 0 . The General Meeting departed from appointment of the Ballot-Counting Committee. No protest was raised to be entered into the minutes during the meeting. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of
information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). | |

d3tn2oi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Rafał Karcz Członek Zarządu
2011-11-24 Agnieszka Kabus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

Podziel się opinią

Share
d3tn2oi
d3tn2oi