Trwa ładowanie...
dz6p15b
espi

GREMI SOLUTION - Raport kwartalny Q 3/2012

GREMI SOLUTION - Raport kwartalny Q 3/2012
Share
dz6p15b
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Wynik z tytułu odsetek i prowizji 4 081 5 037 973 1 246
Wynik z tytułu wyceny, ewidencjonowania i administrowania wierzytelnościami funduszu 826 1 720 197 426
Wynik z tytułu działalności operacyjnej 10 861 3 524 2 589 872
Zysk / strata brutto 9 034 2 189 2 154 542
Zysk / strata netto za rok obrotowy 9 034 2 121 2 154 525
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 (145) 2 (36)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 (12) 2 (3)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
Zmiana stanu środków pienieżnych i ich ekwiwalentów 14 (157) 3 (39)
Suma aktywów 47 377 37 544 11 517 8 511
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 178 370 43 84
Kapitał własny ogółem 47 199 37 174 11 473 8 427
Kapitał podstawowy 10 914 49 609 2 653 11 246
Liczba akcji (w szt.) 4 960 946 4 960 946 4 960 946 4 960 946
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,82 0,43 0,43 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,82 0,43 0,43 0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,51 7,49 2,31 1,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,51 7,49 2,31 1,70
Dane porównawcze za 3Q 2011 r., są danymi skonsolidowanymi Gremi Solution S.A. oraz Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. (spółka zależna, przejęta przez Gremi Solution SA na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach , Wydziału VIII Gospodarczego KRS z dnia 20.09.2012 r.)
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport IIIQ2012.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2012
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2012-11-07
GREMI SOLUTION SA
(pełna nazwa emitenta)
GREMI SOLUTION Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-405 Mysłowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modrzewskiego 42
(ulica) (numer)
(32) 31-83-570 (32) 31-83-599
(telefon) (fax)
gremisolution@gremi.pl www.gremisolution.pl
(e-mail) (www)
954-11-07-984 273038318
(NIP) (REGON)
dz6p15b

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Barbara Kofin Prezes Zarządu
2012-11-07 Ewa Machnik - Ochała Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz6p15b

Podziel się opinią

Share
dz6p15b
dz6p15b