Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

GRUPA DUON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji przez ING OFE i ING DFE (6/2015)

GRUPA DUON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji przez ING OFE i ING DFE (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA DUON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji przez ING OFE i ING DFE | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa DUON S.A. (dalej ?Spółka") informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie o następującej treści: ?Działając zgodnie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Grupa DUON S.A. (dalej ?Spółka?) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 14 stycznia 2015 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej ?ING OFE?) i ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej ?ING DFE?) zwiększyły stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed nabyciem akcji ING OFE i ING DFE posiadały 250 615 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset piętnaście) akcji Spółki, co stanowiło 0,24% kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 250 615 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset
piętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 0,24% ogólnej liczby głosów. W dniu 20 stycznia 2015 roku na rachunkach papierów wartościowych ING OFE i ING DFE znajduje się 8 250 615 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset piętnaście) akcji Spółki, co stanowi 7,97% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 8 250 615 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset piętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 7,97% ogólnej liczby głosów.? (koniec zawiadomienia). Ponadto, niezależnie od zawiadomienia cytowanego powyżej, Zarząd Spółki informuje, że według informacji przekazanych Spółce przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, nie doszło do zawarcia jednej z transakcji pakietowych na akcjach Spółki zarejestrowanych w systemie giełdowym w dniu 12 stycznia br. Transakcja ta opiewała na 11 962 752 sztuk akcji Spółki i nie doszła do skutku ze względu na wniosek złożony w KDPW o odstąpienie od rozliczenia instrukcji
transakcyjnej z powodu omyłki pisarskiej, który został przez KDPW uwzględniony. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA DUON S.A. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Serdeczna 8
(ulica) (numer)
061 66 41 850 061 66 41 851
(telefon) (fax)
duon@duon.pl www.duon.pl
(e-mail) (www)
526-285-77-50 140118693
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2015-01-20 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e