Trwa ładowanie...
d47rmc6
d47rmc6
espi

GRUPA LOTOS - Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. (14/2011)

GRUPA LOTOS - Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. (14/2011)
Share
d47rmc6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA LOTOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 §1 ksh oraz §8 ust. 1, 2, 3, 4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 27 czerwca 2011 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. 8. Zatwierdzenie sprawozdania
finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. 9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. 10. Podział zysku za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2010. 14. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji. 15. Powołanie Rady Nadzorczej VIII kadencji. 16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | INFORMACJE DODATKOWE.pdf | Informacje dodatkowe dotyczące ZWZ Grupy LOTOS S.A. | | | | | | | | | |
| | Wzor pelnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa na ZWZ Grupy LOTOS S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Elbląska 135
(ulica) (numer)
058 3087111 058 3018838
(telefon) (fax)
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
(e-mail) (www)
5830000960 190541636
(NIP) (REGON)
d47rmc6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu
2011-05-27 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47rmc6

Podziel się opinią

Share
d47rmc6
d47rmc6