Trwa ładowanie...
d4c0grl
espi
15-03-2013 16:11

GTC - Powołanie członka Rady Nadzorczej (9/2013)

GTC - Powołanie członka Rady Nadzorczej (9/2013)

Share
d4c0grl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 statutu Spółki, AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 44, reprezentujące AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny powołało, w dniu 15 marca 2013 roku, do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Murawskiego. AVIVA OFE jest akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 10% kapitału zakładowego Spółki, a więc uprawnionym do powołania dwóch członków Rady Nadzorczej. Pan Marcin Murawski ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim w 1997 roku. Posiada również następujące certyfikaty: ACCA (1999 r.), ACCA Practicing Certificate (2003 r.), uprawnienie KIBR (2003 r.), CIA (2005 r.). Od 2012 roku jest członkiem Rady nadzorczej CCC S.A. W latach 2005-2012 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji w grupie WARTA, sekretarza Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. oraz TUNŻ WARTA S.A.
Wcześniej w latach 1997-2005 pracował w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., gdzie zajmował stanowisko menedżera w Departamencie Audytu (lata 2002-2005), starszego asystenta w Departamencie Audytu (lata1999-2001), asystenta w Departamencie Audytu (lata1997-1999). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Marcin Murawski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marcin Murawski spełnia kryterium niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i
komisji rady (nadzorczej). Podstawa prawna: § 5 ust. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Appointment of a Supervisory Board Member The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) hereby announces that pursuant to Articles 7.1.1, 7.1.2 and 7.1.3 of the Company’s statute, on 15 March 2013 AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A. seated in Warsaw (02-672), ul. Domaniewska 44, acting on behalf of AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny appointed Marcin Murawski to the Company’s Supervisory Board. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny is the Company’s shareholder holding more than 10% in the share capital of the Company and therefore entitled to appoint two members of the Company’s Supervisory Board. Marcin Murawski graduated from the Faculty of Management of Warsaw University in 1997. He has also following certificates: ACCA (1999), ACCA Practicing Certificate (2003), KIBR entitlement (2003), CIA (2005). Since 2012 he has been a member of the Supervisory Board of CCC S.A. Between 2005 and 2012 Mr. Murawski was a Director of Internal Audit and Inspection Department
at WARTA Group and a Secretary of Audit Committee at TUIR WARTA S.A. and TUNŻ WARTA S.A. Between 1997 and 2005 he worked at PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., as Manager of Audit Department (2002-2005), Senior Assistant of Audit Department (1999-2001), Assistant of Audit Department (1997-1999). According to his statement, Mr Murawski is not entered in the register of insolvent debtors maintained in compliance with the Act on the National Court Register dated 20 August 1997, does not perform any activities outside of the Company’s business which could be considered competitive thereto, does not participate in any competitive business either as a partner in a civil partnership or any other type of partnership, and is not a member of the authorities of any competitive company or any other competitive entity. According to his statement, Marcin Murawski fulfils the independence criteria as specified in Annex No. II to the Commission Recommendation 2005/162/EC of 15 February 2005 on the role of non-executive or
supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board. Legal basis: Paragraph 5.22 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on the submission of current and periodical information by issuers of securities and on the conditions for treating as equivalent information required by the laws of a country which is not a member of the European Union. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c0grl

| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński
2013-03-15 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c0grl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4c0grl
d4c0grl