Trwa ładowanie...
d7kj2qe

GTC - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

GTC - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d7kj2qe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody operacyjne 520,153 515,709 124,284 122,861
Koszty operacyjne (180,612) (188,501) (43,155) (44,908)
Zysk brutto z działalności operacyjnej 339,541 327,208 81,129 77,953
Koszty sprzedaży (12,070) (13,617) (2,884) (3,244)
Koszty administracyjne (36,750) (34,503) (8,781) (8,220)
Zysk / (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych netto (821,742) (777,661) (194,404) (184,585)
Udział w zysku (stracie) jednostek stowarzyszonych (115,378) 16,005 (27,568) 3,813
Koszty finansowe netto (178,026) (180,430) (42,537) (42,805)
Zysk/(strata) netto (876,628) (746,065) (207,390) (176,797)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tys.) (2.22) (1.94) (0.53) (0.46)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych (nie w tys.) 349,822,797 319,372,990 349,822,797 319,372,990
Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 306,591 291,215 73,252 69,377
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (58,220) (121,633) (13,911) (29,069)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (140,318) (876,758) (32,944) (209,219)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 345,515 234,064 81,063 56,439
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Nieruchomości inwestycyjne 5,205,628 5,705,461 1,221,319 1,375,738
Zapasy 100,330 167,688 23,539 40,434
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 345,515 234,064 81,063 56,439
Aktywa łącznie 6,466,183 7,143,633 1,517,064 1,722,519
Zobowiązania długoterminowe 4,026,509 3,807,610 944,680 918,116
Zobowiązania krótkoterminowe 618,907 947,730 145,203 228,522
Kapitał własny 1,820,767 2,388,293 427,181 575,881
Kapitał podstawowy 35,131 7,849 31,937 7,082
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2014_Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GTC SA_FINAL.pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Globe Trade Centre SA za rok 2014
2014_Consolidated Annual Report_eng_FINAL.pdf Consolidated annual report of Globe Trade Centre SA Capital Group for 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7kj2qe

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Thomas Kurzmann Prezes Zarządu Thomas Kurzmann
2015-03-23 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
2015-03-23 Mariusz Kozłowski Członek Zarządu Mariusz Kozlowski
2015-03-23 Piotr Kroenke Członek Zarządu Piotr Kroenke
2015-03-23 Jacek Wachowicz Członek Zarządu Jacek Wachowicz
2015-03-23 Yovav Carmi Członek Zarządu Yovav Carmi
2015-03-23 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Andrzej Płatek Główny Księgowy Andrzej Płatek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7kj2qe

Podziel się opinią

Share
d7kj2qe
d7kj2qe