Trwa ładowanie...
d2adxu3

GUS: Wynik finansowy netto banków spadł o 12% r/r do 11,4 mld zł w I-III kw.

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Wynik finansowy netto sektora bankowego spadł o 12% r/r do 11,4 mld zł w I -III kw. 2015 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując sygnalne dane. Suma bilansowa banków wzrosła o 4,6% w skali roku i wyniosła 1605,8 mld zł na koniec września.

Share
d2adxu3

"Zysk netto w okresie I-IX 2015 r. osiągnęło 612 banków, a 16 poniosło stratę netto. Wśród banków wykazujących straty netto znajdowało się 13 banków komercyjnych (w tym 9 oddziałów instytucji kredytowych) oraz 3 banki spółdzielcze" - czytamy w komunikacie.

Wynik działalności bankowej zmniejszył się o 5,9% do 41,5 mld zł. Wynik z tytułu odsetek obniżył się o 8,2% do poziomu 26 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 10 mld zł (spadek o 2,3%). Ponadto, w okresie I-IX 2015 r. przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 18,9% i wyniosły 0,9 mld zł, podał GUS.

"Poprawa wyniku z pozostałej działalności operacyjnej oraz niższe koszty odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów zniwelowały częściowo spadek wyniku działalności bankowej oraz wzrost kosztów działania banków, amortyzacji i rezerw. W rezultacie, wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 2,2 mld zł (o 13,3%) i osiągnął wartość 14,0 mld zł" - czytamy także.

d2adxu3

Koszty działania banków wzrosły o 1,8% do 20,9 mld zł, w tym koszty pracownicze stanowiły 54,2%, tj. 11,3 mld zł (spadek o 0,5%), a koszty ogólnego zarządu, głównie z powodu wyższych wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwiększyły się o 4,6%, do 9,5 mld zł.

GUS podał, że odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 5,2 mld zł (o 11,1% mniej niż rok wcześniej), z czego 99,2% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Rezerwy wzrosły o 1,5%, do 0,4 mld zł.

Suma bilansowa sektora bankowego na koniec września 2015 r. wyniosła 1605,8 mld zł i była o 4,6% wyższa niż rok wcześniej.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu na koniec września 2015 r. wyniosła 1 045,9 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 6,3% w skali roku.

d2adxu3

"Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 91,1% tej kwoty i wyniosły 953,0 mld zł (wzrost o 7,3%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw - 328,2 mld zł (wzrost o 8,5%), i dla gospodarstw domowych - 618,9 mld zł (więcej o 6,7%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (56,6%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty dla gospodarstw domowych były przeznaczone głównie na nieruchomości mieszkaniowe (373,9 mld zł, w tym 138,0 mld zł w CHF) i kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (124,1 mld zł)" - czytamy dalej w materiale.

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych w dniu 30 września 2015 r. osiągnęły wartość 968,3 mld zł (wzrost o 8,7%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 889,6 mld zł (wzrost o 10,5%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 78,6 mld zł (spadek o 8,6%).

"W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost wartości depozytów bieżących o 11,7%, a depozytów terminowych o 6,0%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 15,8%, a depozytów terminowych o 5,8%. Wartość depozytów terminowych sektora instytucji rządowych i samorządowych spadła o 29,0%, a bieżących wzrosła o 7,8%"- czytamy także.

Kapitały własne zwiększyły się o 4,5% w skali roku do 172,1 mld zł, a ich udział w pasywach wyniósł 10,7%.

d2adxu3

Działalność operacyjną w końcu września 2015 r. prowadziło 628 banków (o 5 mniej niż rok wcześniej). Liczba banków komercyjnych zmniejszyła się do 66 (o 1 mniej), o tyle samo, do 55, zmniejszyła się liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego. Liczba oddziałów instytucji kredytowych nie zmieniła się i wyniosła 28. Ponadto funkcjonowały 562 banki spółdzielcze (o 4 mniej niż w końcu września 2014 r.).
(ISBnews)

d2adxu3

Podziel się opinią

Share
d2adxu3
d2adxu3