Trwa ładowanie...
d1bhl5n
espi

GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o transakcji sprzedaży poza rynkiem regulowanym akcji s...

GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o transakcji sprzedaży poza rynkiem regulowanym akcji spółki Gwarant SA przez DM IDM SA (8/2010)
Share
d1bhl5n

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcji sprzedaży poza rynkiem regulowanym akcji spółki Gwarant SA przez DM IDM SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 30.12.2010 r sporządzonego w Krakowie zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, podmiot wskazany w zawiadomieniu Dom Maklerski IDMSA dokonał transakacji sprzedaży poza rynkiem regulowanym akcji spółki Gwarant Agencja Ochrony SA (dalej Gwarant SA) w dniu 22 grudnia 2010 r, przez co zmniejszył się jego udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Gwarant SA. Przed rozliczeniem w/w transakcji Dom Maklerski posiadał 2.654.092 sztuk akcji spólki, co stanowiło 53,08 % w kapitale zakładowym spółki Gwarant SA. Z akcji tych przysługiwało 2.654.092 głosów, co stanowiło 53,08 % głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Gwarant SA. Aktualnie, po dokonaniu transakcji sprzedaży, Dom Maklerski IDMSA posiada 2357 sztuk akcji spółki, co stanowi 0,05 % w kapitale zakłądowym spółki
Gwarant SA. Z akcji tych przysługuje 2357 głosów, co stanowi 0,05 % głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Gwarant SA. W zawiadomieniu Dom Maklerski IDMSA informuje, iż żaden z zależnych od niego podmiotów nie posiada akcji spółki Gwarant SA, oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit.C. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1bhl5n

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Edward Kuczer Prezes Zarządu Edward Kuczer
2010-12-30 Marek Pawełczyk Członek Zarzadu Marek Pawełczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bhl5n

Podziel się opinią

Share
d1bhl5n
d1bhl5n