Trwa ładowanie...
d1ps7ng

HANDLOWY - Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Banku (31/2011)

HANDLOWY - Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Banku (31/2011)

Share
d1ps7ng

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Banku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie paragrafu 38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. podaje, iż powziął informację, że Postanowieniem z dnia 24 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 12 września 2011 r. Uchwałą nr 6. Zarejestrowane zmiany Statutu obejmują następujące postanowienia: 1) § 11 ust. 2 ? zmieniony 2) § 13 ust. 5 ? dodany 3) § 13 ust 6 ? dodany Treść dotychczas obowiązujących postanowień oraz treść dokonanych zmian Zarząd przedstawia w Załączniku do raportu.
Załącznik do raportu bieżącego 1. § 11 ust. 2. Statutu Banku ? dotychczasowa treść: "2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej." § 11 ust. 2. Statutu Banku ? zmieniona treść: "2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu." 2. Dodany § 13 ust. 5 o treści: "5. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów
komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia." 3. Dodany § 13 ust. 6 o treści: "6. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakończeniu." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ps7ng

| | | Bank Handlowy w Warszawie SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HANDLOWY | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-923 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Senatorska | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 657-72-00 | | (22) 657-75-80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | listybh@citigroup.com | | www.citibankhandlowy.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-030-02-91 | | 000013037 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Tomasz Ośko Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ps7ng

Podziel się opinią

Share
d1ps7ng
d1ps7ng