Trwa ładowanie...
d3yle7y

HAWE - Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-9/2012) (9/2012)

HAWE - Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-9/2012) (9/2012)

Share
d3yle7y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-9/2012) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 24 stycznia 2012 roku) od Presto Sp. z o.o. (dalej "Presto") wpłynęło zawiadomienie o następującej treści: "dot. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Szanowni Państwo, Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2), w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009 Nr 185 Poz. 1439, z późn zm. - zwanej dalej "Ustawą") niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Hawe"). Mając powyższe na uwadze, przekazuję następujące informacje: (1) data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału W dniu 18 stycznia 2012 r. Presto sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (adres: ul Słowiańska 17 59-300 Lubin) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000218612 (dalej "Presto") dokonała darowizny w wykonaniu której przeniosła 28.132.160 akcji Hawe (dalej "Akcje Hawe") na rzecz spółki TRINITYBAY INVESTMENTS LTD. utworzonej i działającej zgodnie z prawem cypryjskim, wpisanej do Rejestru Spółek pod numerem HE 288434, mającej siedzibę: Arch. Makariou III, 33 Frixos Court, 6017, Larnaca, Cypr (dalej "Trinitybay"). Presto posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Trinitybay. (2) liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Hawe oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Przed przeniesieniem na Trinitybay Akcji Hawe, Presto posiadała 28.132.160 sztuk akcji Hawe, co stanowiło 26,23% w kapitale zakładowym Hawe oraz uprawniało do 28.132.160 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Hawe stanowiących 26,23% ogólnej liczby głosów. (3) liczba aktualnie posiadanych akcji i ich
procentowy udział w kapitale zakładowym Hawe oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Po przeniesieniu na Trinitybay Akcji Hawe, Presto aktualnie nie posiada bezpośrednio akcji Hawe. (4) podmioty zależne od Presto posiadające akcje Hawe Trinitybay posiada aktualnie 30.264.660 sztuk akcji Hawe. (5) osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C Ustawy brak" Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yle7y

| | | HAWE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Franciszka Nullo | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-23-80-580 | | 015197353 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu
2012-01-24 Dominik Drozdowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yle7y

Podziel się opinią

Share
d3yle7y
d3yle7y