Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

HAWE - Raport roczny R 2014

HAWE - Raport roczny R 2014
Share
d27t0al
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 57 060 10 106 13 621 2 400
Zysk brutto na sprzedaży 4 747 4 337 1 133 1 030
Zysk z działalności operacyjnej -6 349 -7 076 -1 516 -1 680
EBITDA -6 125 -6 776 -1 462 -1 609
Zysk przed opodatkowaniem -6 420 -7 117 -1 532 -1 690
Zysk netto -6 332 -6 335 -1 511 -1 504
Średnioważona ilość akcji (w szt.) 107 237 064 107 237 064 107 237 064 107 237 064
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,06 -0,06 -0,01 -0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 818 8 308 1 627 1 973
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 984 -11 274 -1 906 -2 677
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 592 2 735 857 650
Przepływy pieniężne netto razem 2 425 -230 579 -55
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa obrotowe 30 427 5 028 7 139 1 212
Aktywa trwałe 441 648 440 001 103 617 106 096
Aktywa razem 472 075 445 029 110 756 107 308
Zobowiązania krótkoterminowe 69 358 7 462 16 272 1 799
Zobowiązania długoterminowe 627 29 144 147 7 027
Zobowiązania razem 69 985 36 606 16 420 8 827
Kapitał własny 402 090 408 422 94 336 98 481
· przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący, według kursu 4,1893 PLN/EUR
· przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,2110 PLN/EUR
· przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2014 roku według kursu 4,2623 PLN/EUR
· przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2013 roku według kursu 4,1472 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2014.12SSFHSAROCZNEver_2015.03.16.pdf Sprawozdanie finansowe HAWE SA za 2014 rok
2014.12SzDZGK HSAver2015.03.19.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku
HAWE_Opinia Audytora_2014.pdf Opinia i raport Audytora
oświadczenie DB HAWE S A .pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-20
HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-486 Warszwa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527 23 80 580 015197353
(NIP) (REGON)
PKF Consult sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)
d27t0al

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Paweł Sobków Prezes Zarządu
2015-03-20 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Ryszard Zajączkowski Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al