Trwa ładowanie...
d3a72ql
d3a72ql
espi

HAWE - Rejestracja akcji serii G w KDPW. (RB-53/2011) (53/2011)

HAWE - Rejestracja akcji serii G w KDPW. (RB-53/2011) (53/2011)
Share
d3a72ql

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja akcji serii G w KDPW. (RB-53/2011) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 8 lipca br.) do Spółki wpłynęła Uchwała nr 641/11 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 8 lipca 2011 roku o następującej treści: "§1 1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki HAWE S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki HAWE S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLVENTS00019, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLVENTS00019 przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki HAWE S.A. w depozycie papierów
wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia przekazania Krajowemu Depozytowi dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLVENTS00019, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; §34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527-23-80-580 015197353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu
2011-07-08 Dominik Drozdowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3a72ql

Podziel się opinią

Share
d3a72ql
d3a72ql