Trwa ładowanie...
d34va30
espi

HAWE - Udzielenie poręczenia wekslowego przez spółkę zależną HAWE Budownictwo Sp. z o.o. (RB-79/2...

HAWE - Udzielenie poręczenia wekslowego przez spółkę zależną HAWE Budownictwo Sp. z o.o. (RB-79/2010) (79/2010)
Share
d34va30

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 79 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie poręczenia wekslowego przez spółkę zależną HAWE Budownictwo Sp. z o.o. (RB-79/2010) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "HAWE S.A.") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 30 grudnia br.)spółka zależna HAWE Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej "HAWE Budownictwo") udzieliła poręczenia wekslowego (dalej "Poręczenie") HAWE Telekom Sp. z o.o. (dawne PBT Hawe Sp. z o.o.) z siedzibą w Legnicy (dalej "HAWE Telekom") spółce zależnej od HAWE S.A.HAWE Budownictwo udzieliło poręczenia weksla in blanco opatrzonego klauzulą "bez protestu" będącego zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń z tytułu spłaty pożyczki udzielonej HAWE Telekom przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "ARP") na działalność inwestycyjną w kwocie 100 mln zł, na zasadach określonych w deklaracji wekslowej. O zawarciu umowy pożyczki (dalej "Pożyczka") z ARP Spółka informowała raportem bieżącym nr 77/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku.Poręczenie obejmuje kwotę należności głównej, odsetek umownych i innych należności wynikających z Pożyczki oraz
obowiązujących przepisów prawa. Poręczenie zostaje udzielone na okres do dnia spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z Pożyczki, tj. do końca roku 2016.Szczegółowe warunki określone w deklaracji wekslowej nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w deklaracjach tego typu.Przedmiotowe Poręczenie nie powoduje zwiększenia łącznej wartości zobowiązań pomiędzy HAWE Telekom a HAWE Budownictwo.Kryterium istotności?wartość poręczenia przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Robert kwiatkowski Prezes Zarządu
2010-12-30 Tomasz Dera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34va30

Podziel się opinią

Share
d34va30
d34va30