Trwa ładowanie...
d343ize

HAWE - Wykreślenie zastawu rejestrowego na akcjach Mediatel S.A. (RB-21/2015) (21/2015)

HAWE - Wykreślenie zastawu rejestrowego na akcjach Mediatel S.A. (RB-21/2015) (21/2015)

Share
d343ize

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykreślenie zastawu rejestrowego na akcjach Mediatel S.A. (RB-21/2015) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. dnia 5 maja 2015 roku) otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy ? Rejestru Zastawów w sprawie dokonania w dniu 27 kwietnia 2015 roku wykreślenia z rejestru zastawów, zastawu rejestrowego na 20.000.000 (dwudziestu milionach) sztuk akcji zwykłych, niezdematerializowanych, na okaziciela, serii M wyemitowanych przez Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, o numerach od 000000001 do 20.000.000, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł (czterech milionów złotych) (dalej ?Przedmiot Zastawu?), których właścicielem jest Spółka, o ustanowieniu którego Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 4 marca 2015 r. Ustanowienie zastawu rejestrowego na Przedmiocie Zastawu zostało dokonane celem wykonania przez Spółkę umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach
spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, zawartej w dniu 6 lutego 2015 roku pomiędzy Spółką a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej ?ARP?), o zawarciu której Spółka poinformowana raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku. Wykreślenie zastawu rejestrowego nastąpiło w związku ze spłatą przez HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: ?HAWE Telekom?) na rzecz ARP wierzytelności zabezpieczonej Przedmiotem Zastawu, wynikającej z umowy pożyczki udzielonej HAWE Telekom przez ARP na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2010 roku, o której zawarciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 77/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Według wiedzy Zarządu Spółki, nie zachodzą powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółką a ARP. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d343ize

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-486 | | Warszwa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Franciszka Nullo | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527 23 80 580 | | 015197353 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Paweł Sobków Prezes Zarządu
2015-05-06 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d343ize

Podziel się opinią

Share
d343ize
d343ize