Trwa ładowanie...
d2jrj1z

HUTMEN - Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. (15/2015)

HUTMEN - Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. (15/2015)

Share
d2jrj1z

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HUTMEN | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, na podstawie art. 395, art. 399 §1 i art. 4021 1, 2 Ksh oraz na podstawie § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 kwietnia 2015 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5)Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok 2014. 7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. za rok
2014. 8)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2014. 9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2014. 10)Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok. 11)Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 12)Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 13)Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014. 14)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15)Wolne wnioski. 16)Zamknięcie obrad. Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 7 kwietnia 2014 r. (Dzień Rejestracji). Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki. Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał i są dostępne na stronie
internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie ? Walne Zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie ? Sprawozdania. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | załRB 15Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej 2015.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jrj1z

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | HUTMEN SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | HUTMEN | | Metalowy (met) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Łucka | | 7/9 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 071 33-48-300 | | 071 339-03-47 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@hutmen.pl | | www.hutmen.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8960000196 | | 931023629 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Jan Ziaja Prezes Zarządu
2015-03-27 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jrj1z

Podziel się opinią

Share
d2jrj1z
d2jrj1z