Trwa ładowanie...
dxarqri
dxarqri
espi

HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej ze spółką Keller Polska (12/2012)

HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej ze spółką Keller Polska (12/2012)
Share
dxarqri

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYDROBUDOWA POLSKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej ze spółką Keller Polska | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. (Emitent), będąc członkiem Konsorcjum realizującego inwestycję "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk ? Trasa Słowackiego ? Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej ? Węzeł Ku Ujściu" na podstawie umowy z dnia 14 października 2011 roku, informuje, że w dniu 23 marca 2012 roku powziął informację o zawarciu z dniem 16 marca 2012 roku umowy z Podwykonawcą na wykonanie części robót w ramach powyższego projektu. Stronami umowy są: utworzona przez członków Konsorcjum realizującego Zadanie spółka "Słowackiego IV ? Obrascon Huarte Lain S.A., Hydrobudowa Polska S.A., PBG S.A., Aprivia S.A., Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Metro Sp. z o.o. ? Spółka Cywilna" (Generalny Wykonawca) oraz KELLER Polska Sp. z o.o. (Podwykonawca). Przedmiotem umowy jest realizacja przez KELLER Polska Sp. z o.o. robót obejmujących ściany szczelinowe, elementy kotwiące płyty denne oraz przegrody i ekrany przeciwfiltracyjne. Za wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawcy będzie przysługiwać
wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 148.000.000 zł netto. Termin zakończenia wszystkich prac przypada na październik 2014 roku, przy czym w umowie przewidziano także terminy pośrednie (kamienie milowe). W przypadku odstąpienia od umowy przez Podwykonawcę z winy Generalnego Wykonawcy, lub bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Generalnego Wykonawcę, Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Podwykonawca zapłaci Generalnemu Wykonawcy następujące kary umowne: a) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Podwykonawca, b) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki: - w osiągnięciu kamieni milowych, - w zakończeniu robót, - za nieterminowe usunięcie wad i usterek. Umowa z firmą KELLER Polska Sp. z o.o. została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. O zawarciu umowy głównej na realizację inwestycji "Połączenie
Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk ? Trasa Słowackiego ? Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej ? Węzeł Ku Ujściu" Emitent informował w raporcie bieżącym nr 50/2011 z 14 października 2011 roku. Spółki: HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG S.A., APRIVIA S.A. oraz PRG Metro Sp. z o.o. wchodzą w skład Grupy Kapitałowej PBG. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HYDROBUDOWA POLSKA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo k/Poznania
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
061 664 19 50 061 664 19 51
(telefon) (fax)
polska@hbp-sa.pl www.hbp-sa.pl
(e-mail) (www)
888-020-59-44 910097080
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Krzysztof Woch dyrektor ds. relacji inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxarqri

Podziel się opinią

Share
dxarqri
dxarqri