Trwa ładowanie...
d20hgiy

HYDROTOR - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

HYDROTOR - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d20hgiy
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
GRUPA KAPITAŁOWA "HYDROTOR"
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 106 87 627 21 110 21 165
Zysk (strata) ze sprzedaży 20 065 19 893 4 808 4 805
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 946 9 666 1 904 2 335
Zysk (strata) brutto 8 024 9 448 1 923 2 282
Zysk (strata) netto 6 363 7 710 1 525 1 862
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 498 13 722 3 057 3 107
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 823 -10 992 -4 115 -2 489
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 619 -1 676 641 -379
Przepływy pieniężne netto, razem -1 706 1 054 -417 239
Aktywa, razem 115 512 105 486 28 255 23 883
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 757 30 365 8 991 6 875
Zobowiązania długoterminowe 22 498 16 592 5 503 3 757
Zobowiązania krótkoterminowe 14 259 13 773 3 488 3 118
Kapitał własny 78 755 75 121 19 264 17 008
Kapitał zakładowy 4 797 4 797 1 174 1 086
Liczba akcji (w szt.) 2 398 300 2 398 300 2 398 300 2 398 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,65 3,21 0,64 0,78
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,36 30,79 7,92 6,97
PHS "HYDROTOR" S.A.
Przychody ze sprzedaży 57 022 57 721 13 663 13 942
Przychody ze sprzedaży produktów 31 995 30 880 7 666 7 459
Zysk (strata) ze sprzedaży 8 990 9 282 2 154 2 242
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 553 4 736 1 091 1 144
Zysk (strata) brutto 6 793 5 021 1 628 1 213
Zysk (strata) netto 6 006 4 193 1 439 1 013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 326 14 161 2 037 3 206
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 666 -14 712 -3 098 -3 331
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 988 3 014 731 682
Przepływy pieniężne netto, razem -1 352 2 463 -331 558
Aktywa, razem 95 998 84 437 23 482 19 117
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 414 20 218 6 950 4 578
Zobowiązania długoterminowe 20 792 15 087 5 086 3 416
Zobowiązania krótkoterminowe 7 622 5 131 1 864 1 162
Kapitał własny 67 584 64 219 16 531 14 540
Kapitał zakładowy 4 797 4 797 1 173 1 086
Liczba akcji (w szt.) 2 398 300 2 398 300 2 398 300 2 398 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,50 1,75 0,60 0,42
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,18 26,78 6,89 6,06
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport Skonsolid Hydrotor4 kw 2012 r.pdf Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałewej Hydrotor oraz skrócone sprawozdanie finansowe PHS "Hydrotor"S.A. wraz z informacją dodatkową i pozostałymi informacjami

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20hgiy

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 202 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ 'HYDROTOR' SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | HYDROTOR | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 89-500 | | Tuchola | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Chojnicka | | 72 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (052) 33 63 600 | | 052 33 48 635 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | hydrotor@hydrotor.com.pl | | www.hydrotor.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 561-000-22-76 | | 090022448 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Wacław Kropiński Prezes
2013-02-28 Janusz Czapiewski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20hgiy

Podziel się opinią

Share
d20hgiy
d20hgiy