Trwa ładowanie...
d3ox0wb

HYGIENIKA - Decyzja Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (10/2013)

HYGIENIKA - Decyzja Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (10/2013)

Share
d3ox0wb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportów bieżących 76/2012 i 82/2012, Zarząd Hygienika S.A. (dalej Emitent lub Spółka)
na zasadzie § 5 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej UOKiK) Decyzję Nr DKK ? 17/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku, wydaną w wyniku przeprowadzenia postępowania antymonopolowego, o wszczęciu którego Spółka informowała w treści Raportu bieżącego 82/2012, na mocy której Prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Emitenta i TAP Dayli Vertriebs GmbH (dalej TAP) z siedzibą w Pucking Anton Schlecker Strasse 1 wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Dayli (Polen) Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej
Dayli). Tym samym spełniony został jeden z warunków zawieszających wskazanych w warunkowej umowie sprzedaży zawartej 8 listopada 2012 roku pomiędzy Spółką a TAP, dotyczącej zobowiązania Spółki do nabycia 1000 udziałów (dalej Udziały) o wartości nominalnej 50 złotych każdy, stanowiących 50 % ogółu udziałów w kapitale zakładowym Dayli za łączną cenę w kwocie 3.000.000 EUR (trzy miliony euro), o zawarciu której Spółka informowała w Raporcie bieżącym 76/2012, polegający na udzieleniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji, polegającej w szczególności na nabyciu przez Spółkę Udziałów. Jednocześnie Spółka informuje, iż na dzień dzisiejszy nie spełnił się jeszcze drugi warunek zawieszający zawarty w ww. warunkowej umowie sprzedaży, tj. prawomocne zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Dayli (w związku z wniesieniem do Dayli w formie wkładu niepieniężnego oddziału Anton Schlecker Sp. z o.o. Oddział w Polsce). W ślad za Raportem bieżącym nr 76/2012 Spółka
przypomina także, iż w terminie do 7 dni po łącznym spełnieniu się ww. warunków, dla przeniesienia na Spółkę Udziałów wraz z wszystkimi związanymi z nimi prawami i obowiązkami strony (tj. TAP i Spółka) zobowiązane są zawrzeć bezwarunkową umowę przeniesienia Udziałów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ox0wb

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ox0wb

Podziel się opinią

Share
d3ox0wb
d3ox0wb