Trwa ładowanie...
d40zr0b
espi

HYGIENIKA - Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną (102/2014)

HYGIENIKA - Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną (102/2014)
Share
d40zr0b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 102 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 12 listopada 2014 roku Emitent zawarł ze spółką zależną Poopeys Deutschland GmbH z siedzibą w Kiefernweg 2, 38446 Wolfsburg (dalej: Poopeys, która obecnie jest w trakcie rejestracji zmiany nazwy firmy i swojej siedziby o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 91/2014 ), umowę, przedmiotem, której jest udzielnie przez Emitenta tej Spółce pożyczki w wysokości 850.000,00 euro (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro). Poopeys jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej pożyczki wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2015 roku. Kwota pożyczki wraz z należnymi odsetkami może być zwrócona wcześniej. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7% w skali roku. Strony nie ustaliły żadnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Środki finansowe pozyskane z pożyczki przeznaczone zostaną na cele związane z działalnością gospodarczą Poopeys. Umowa
pożyczki została uznana za umowę o znaczącej wartości, gdyż strony w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarły już wcześniej umowę pożyczki w kwocie 1.070.000,00 euro (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy euro), której oprocentowanie wynosi 8% w skali roku i która zostanie zwrócona Emitentowi wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2014 roku. Łączna wartość obu tych umów pożyczek zawartych przez Emitenta z Poopeys wynosi 1.920.000 euro (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy euro) i przekracza 10% wartości kapitałów własnych Hygienika S.A. Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 705
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)
d40zr0b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-11-13 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40zr0b

Podziel się opinią

Share
d40zr0b
d40zr0b