Trwa ładowanie...
d1tsdpd

HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d1tsdpd
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 18 449 19 095 4 404 4 604
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -319 4 811 -76 1 160
Zysk (strata) brutto -2 133 3 176 -509 766
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej -2 419 3 825 -577 922
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -297 1 349 -71 325
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -84 -1 063 -20 -256
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 562 -301 134 -73
Przepływy pieniężne netto, razem 181 -15 43 -4
Aktywa razem 144 798 120 463 33 972 29 047
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 682 67 598 20 102 16 300
Zobowiązania długoterminowe 10 000 1 2 346 0
Zobowiązania krótkoterminowe 75 667 67 525 17 753 16 282
Kapitał własny 59 116 52 865 13 870 12 747
Kapitał zakładowy 13 501 13 501 3 168 3 255
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 59 116 52 865 13 870 12 747
EBITDA 1 940 5 548 463 1 338
Liczba akcji (w szt.) 13 500 779 13 500 779 13 500 779 13 500 779
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,18 0,28 -0,04 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,38 3,92 1,03 0,94
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 10 489 7 536 2 504 1 790
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 004 2 692 -717 639
Zysk (strata) brutto -4 760 1 022 -1 136 243
Zysk (strata) netto -4 606 1 168 -1 099 277
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -294 77 -70 18
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -84 224 -20 53
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 562 -295 134 -70
Przepływy pieniężne netto, razem 184 6 44 1
Aktywa razem 124 492 106 071 29 208 25 577
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68 751 53 991 16 130 13 019
Zobowiązania długoterminowe 10 000 2 346
Zobowiązania krótkoterminowe 57 109 53 144 13 399 12 814
Kapitał własny 55 741 52 080 13 078 12 558
Kapitał zakładowy 13 501 13 501 3 168 3 255
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 55 741 52 080 13 078 12 558
EBITDA -1 086 3 295 -259 782
Liczba akcji (w szt.) 13 500 779 13 500 779 13 500 779 12 738 723
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,34 0,09 -0,08 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,13 3,86 0,97 0,93
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr - 4 - 2014_GK HYPERION.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Hyperion za IV kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tsdpd

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-02-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hyperion Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HYPERION S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-535 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Trzech Krzyży | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 7350389 | | 032 6099217 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@hyperion.pl | | www.hyperion.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8133088162 | | 690694666 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu
2015-02-26 Marian Halicki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tsdpd

Podziel się opinią

Share
d1tsdpd
d1tsdpd