Trwa ładowanie...
do98d9y
do98d9y
espi

HYPERION S.A. - Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorujących Emitenta (15/2015)

HYPERION S.A. - Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorujących Emitenta (15/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
do98d9y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorujących Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hyperiona S.A. (dalej "Spółka", ?Emitent?) niniejszym informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład Zarządu Spółki Pana Wojciecha Kruszyńskiego i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa. Jednocześnie w dniu 29 kwietnia 2015 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Romana Durki z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w związku z jego powołaniem w skład organu zarządzającego innym podmiotem gospodarczym, a wewnętrzne regulacje tego podmiotu nie pozwalają na godzenie obu tych funkcji . W związku z powyższym składy organów zarządzających i nadzorujących Emitenta przedstawiają się następująco: Zarząd Hyperion S.A.: 1. Piotr Majchrzak ? Prezes Zarządu 2. Marian Halicki ? Wiceprezes Zarządu 3. Wojciech Kruszyński ? Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza Hyperion S.A.: 1. Tadeusz Piątek ? Przewodniczący Rady 2. Jacek Murawski ? Wiceprzewodniczący Rady 3. Piotr Chodzeń ? Członek Rady Nadzorczej 4. Henryk Kondzielnik ? Członek Rady Nadzorczej 5. Tadeusz Kubiak ? Członek Rady
Nadzorczej 6. Przemysław Schmidt ? Członek Rady Nadzorczej Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-535 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Trzech Krzyży 3
(ulica) (numer)
032 7350389 032 6099217
(telefon) (fax)
sekretariat@hyperion.pl www.hyperion.pl
(e-mail) (www)
8133088162 690694666
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-01 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu
2015-05-01 Marian Halicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

do98d9y

Podziel się opinią

Share

do98d9y

do98d9y