Trwa ładowanie...
d2fw28t

IDEA BANK S.A. - WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA ...

IDEA BANK S.A. - WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII M IDEA BANK S.A. (5/2015)

Share
d2fw28t

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IDEA BANK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII M IDEA BANK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Idea Bank S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia 2015 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) uchwałę Zarządu GPW nr 344/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., w której Zarząd GPW postanawia: 1) wprowadzić z dniem 16 kwietnia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 10.590.884 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ?PLIDEAB00039?; 2) notować prawa do akcji Spółki, o których mowa w pkt) 1 w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?IDEABANK-PDA? i oznaczeniem ?IDAA?. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.
1382) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDEA BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-208 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przyokopowa | | 33 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 270 58 68 | | 22 327 09 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@ideabank.pl | | www.ideabank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5260307560 | | 011063638 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Małgorzata Szturmowicz Członek Zarządu
2015-04-15 Piotr Lewczuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

Podziel się opinią

Share
d2fw28t
d2fw28t