Trwa ładowanie...
d4fmaev

IGROUP - Objęcie akcji nowej emisji Internet Group S.A. (16/2013)

IGROUP - Objęcie akcji nowej emisji Internet Group S.A. (16/2013)

Share
d4fmaev

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji nowej emisji Internet Group S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka)
, działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 28 stycznia 2013 r. Spółka zawarła umowy objęcia akcji z: 1. TAVAGLIONE SERVICES LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, wpisaną do cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem: HE 317545 (dalej: Umowa A), 2. BLOEMER INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, wpisaną do cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem: HE 316602 (dalej: Umowa B), 3. CONGIO INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, wpisaną do cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem: HE 312911 (dalej: Umowa C), 4. W INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace na Cyprze, wpisaną do cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem: HE 275589, tj. podmiot, którego jedynym wspólnikiem jest Pan Piotr Wiśniewski,
Prezes Zarządu Spółki (dalej: Umowa D), zwane dalej łącznie: Umowami Objęcia. Przedmiotem Umowy A jest objęcie przez podmiot, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, 95.388.513 (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset trzynastu) akcji zwykłych na okaziciela serii P w kapitale zakładowym Spółki, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. Przedmiotem Umowy B jest objęcie przez podmiot, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, 95.288.502 (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu milionów dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset dwu) akcji zwykłych na okaziciela serii P w kapitale zakładowym Spółki, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. Przedmiotem Umowy C jest objęcie przez podmiot, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, 95.288.502 (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu milionów dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset dwu) akcji zwykłych na okaziciela serii P w kapitale zakładowym Spółki, po cenie emisyjnej
równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. Przedmiotem Umowy D jest objęcie przez podmiot, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, 114.741.942 (słownie: stu czternastu milionów siedmiuset czterdziestu jeden tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwu) akcji zwykłych na okaziciela serii P w kapitale zakładowym Spółki, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. Umowy Objęcia zakładają, iż akcje będące przedmiotem tychże umów pokryte zostaną wkładem pieniężnym. Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym ww. wkłady zostały pokryte. Spółka informuje ponadto, iż w związku z pokryciem ww. wkładów przez podmioty obejmujące akcje Spółki serii P, uregulowana została należność wynikająca z transakcji nabycia akcji spółki pod firmą "W Investments S.A.", o której to transakcji Spółka przekazała informację do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego nr 10/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. O emisji wszystkich akcji, o których mowa wyżej, Spółka informowała w treści raportu
bieżącego z dnia 28 stycznia 2013 r. oznaczonego numerem 15/2013. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fmaev

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-01-28 Marek Zbrojski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fmaev

Podziel się opinią

Share
d4fmaev
d4fmaev