Trwa ładowanie...
dbtnh0t
dbtnh0t
espi

IGROUP - Powołanie osób zarządzających. (61/2012)

IGROUP - Powołanie osób zarządzających. (61/2012)
Share
dbtnh0t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób zarządzających. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2012 r., podjęła uchwałę o powołaniu Pana Bartłomieja Goli na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Tomasza Jakubiaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, z dniem 9 sierpnia 2012 r. Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki w swej uchwale postanowiła z dniem 9 sierpnia 2012 r. powierzyć Panu Mariuszowi Sperczyńskiemu, dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki, stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. Curriculum Vitae Pana Bartłomieja Goli jak i Pana Tomasza Jakubiaka, zawierające informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej
stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załącznik do niniejszego raportu. Zarówno Pan Bartłomiej Gola, Pan Tomasz Jakubiak jaki i Pan Mariusz Sperczyński nie prowadzą działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie są również wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkami organu spółki kapitałowej, lub członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CVBartłomiejGola.pdf | | | | | | | | | | |
| | CVTomaszJakubiak.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNET GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
IGROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(022) 25 74 290 (0 22) 25 74 401
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
dbtnh0t

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2012-08-01 Mariusz Sperczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbtnh0t

Podziel się opinią

Share
dbtnh0t
dbtnh0t