Trwa ładowanie...
d3t5m26

IGROUP - Treść uchwał podjętych podczas II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Gr...

IGROUP - Treść uchwał podjętych podczas II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. ? korekta. (108/2012)

Share
d3t5m26

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 108 | / | 2012 | k | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych podczas II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. ? korekta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o błędzie w treści raportu bieżącego Spółki z dnia 12 listopada 2012 r. oznaczonego numerem 108/2012 (dalej: RB 108). Przedmiotowy błąd polegał na wskazaniu, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia uchwały w przedmiocie uchylenia w całości uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2012 r. Poprzednia, nieprawidłowa treść RB 108 brzmiała: "Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie normy § 38 ust. 1 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż podczas II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 listopada 2012 roku podjęło następujące uchwały: "Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie zmiany Przewodniczącego Zgromadzenia (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się z funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Macieja Drogonia oraz powołuje jako nowego Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Dariusza Kulgawczuka powierzając mu prowadzenie obrad niniejszego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący
11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) akcji, które stanowią 26,43 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie przyjęcia porządku obrad (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym na stronie
internetowej www.igroup.pl w dniu 3 października 2012 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 85/2012 z dnia 3 października 2012 roku oraz zmieniony na wniosek Akcjonariuszy i opublikowany na stronie internetowej www.igroup.pl w dniu 10 października 2012 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 90/2012 z dnia 10 października 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) akcji, na które to akcje przypada 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) głosów, co stanowi 26,43 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset
sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "wstrzymujących się" i braku ważnych głosów "przeciw". "Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 11.768.406 (jedenaście
milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) akcji, na które to akcje przypada 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) głosów, co stanowi 26,43 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosach "wstrzymujących się" i braku ważnych głosów "przeciw". "Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie
zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w statucie Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) akcji, na które to akcje przypada 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) głosów, co stanowi 26,43 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy
52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosach "wstrzymujących się" i braku ważnych głosów "przeciw". "Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w statucie Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) akcji,
na które to akcje przypada 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) głosów, co stanowi 26,43 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosach "wstrzymujących się" i braku ważnych głosów "przeciw". "Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 §
1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Abratańskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 467.021 (czterystu sześćdziesięciu siedmiu
tysiącach dwudziestu jeden) ważnych głosach "przeciw" i braku ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Łukasza Mozgała. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada
12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 467.021 (czterystu sześćdziesięciu siedmiu tysiącach dwudziestu jeden) ważnych głosach "przeciw" i braku ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 §
1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Sperczyńskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 467.021 (czterystu sześćdziesięciu siedmiu
tysiącach dwudziestu jeden) ważnych głosach "przeciw" i braku ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Danutę Raczkiewicz - Chenczke. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje
przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.716.476 (jedenaście milionów siedemset szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 466.021 (czterystu sześćdziesięciu sześciu tysiącach dwudziestu jeden) ważnych głosach "przeciw" i braku ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie
art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Płomińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.716.476 (jedenaście milionów siedemset szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 466.021 (czterystu
sześćdziesięciu sześciu tysiącach dwudziestu jeden) ważnych głosach "przeciw" i braku ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Kulgawczuka (PESEL:78102509691). § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje
12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 414.091 (czterystu czternastu tysiącach dziewięćdziesięciu jeden) ważnych głosach "przeciw" i przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po
wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Dworka (PESEL:80102404890). § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy
oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 414.091 (czterystu czternastu tysiącach dziewięćdziesięciu jeden) ważnych głosach "przeciw" i przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Karola Szymańskiego (PESEL:90063009430). § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 414.091 (czterystu czternastu tysiącach dziewięćdziesięciu jeden) ważnych głosach "przeciw" i
przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Szprot (PESEL: 83051800430) oraz powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali
akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 414.091 (czterystu czternastu tysiącach dziewięćdziesięciu jeden) ważnych głosach "przeciw" i przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie powołania Członka Rady
Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Alicję Piskorz (PESEL: 84061401400). § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i
trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 414.091 (czterystu czternastu tysiącach dziewięćdziesięciu jeden) ważnych głosach "przeciw" i przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę
Członków Rady Nadzorczej na 5 (słownie: pięć) osób. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, przy 414.091 (czterystu czternastu tysiącach dziewięćdziesięciu jeden) ważnych głosach "wstrzymujących się" i przy braku ważnych głosów
"przeciw". Zarząd Spółki informuje ponadto, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jako niezdolne do powzięcia niektórych uchwał, przewidzianych w porządku obrad, odstąpiło od rozpatrzenia uchwał w sprawie: - uchylenia uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku i uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku oraz zmiany statutu Spółki, - uchylenia w całości uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku, - warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, - zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku, - zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku, - zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku, ponieważ stosownie do treści art. 445 kodeksu spółek handlowych podjęcie wymienionych wyżej uchwał wymagało obecności akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy do uchwał nr: 13, 14, 15, 16, 17." Prawidłowa treść RB 108 brzmi: "Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie normy § 38 ust. 1 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż podczas II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 listopada 2012 roku podjęło następujące uchwały: "Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie zmiany Przewodniczącego Zgromadzenia (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się z funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Macieja Drogonia oraz powołuje jako nowego Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Dariusza Kulgawczuka powierzając mu prowadzenie obrad niniejszego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) akcji, które stanowią 26,43 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) głosów, przy braku
głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie przyjęcia porządku obrad (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej www.igroup.pl w dniu 3 października 2012 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 85/2012 z dnia 3 października 2012 roku oraz zmieniony na wniosek Akcjonariuszy i opublikowany na stronie internetowej www.igroup.pl w dniu 10 października 2012 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 90/2012 z dnia 10 października 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne
głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) akcji, na które to akcje przypada 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) głosów, co stanowi 26,43 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów "wstrzymujących się" i braku ważnych głosów "przeciw". "Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) akcji, na które to akcje przypada 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) głosów, co stanowi 26,43 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście
milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosach "wstrzymujących się" i braku ważnych głosów "przeciw". "Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w statucie Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje
11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) akcji, na które to akcje przypada 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) głosów, co stanowi 26,43 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosach "wstrzymujących się" i braku ważnych głosów "przeciw". "Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w statucie Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) akcji, na które to akcje przypada 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) głosów, co stanowi 26,43 % (dwadzieścia sześć całych i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt
sześć) ważnych głosów, przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosach "wstrzymujących się" i braku ważnych głosów "przeciw". "Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Abratańskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 467.021 (czterystu sześćdziesięciu siedmiu tysiącach dwudziestu jeden) ważnych głosach "przeciw" i braku ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Łukasza Mozgała. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć)
ważnych głosów, przy 467.021 (czterystu sześćdziesięciu siedmiu tysiącach dwudziestu jeden) ważnych głosach "przeciw" i braku ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Sperczyńskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 467.021 (czterystu sześćdziesięciu siedmiu tysiącach dwudziestu jeden) ważnych głosach "przeciw" i braku ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Danutę Raczkiewicz - Chenczke. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.716.476 (jedenaście milionów siedemset szesnaście tysięcy
czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 466.021 (czterystu sześćdziesięciu sześciu tysiącach dwudziestu jeden) ważnych głosach "przeciw" i braku ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Płomińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto
osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.716.476 (jedenaście milionów siedemset szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 466.021 (czterystu sześćdziesięciu sześciu tysiącach dwudziestu jeden) ważnych głosach "przeciw" i braku ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Kulgawczuka (PESEL:78102509691). § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta
dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 414.091 (czterystu czternastu tysiącach dziewięćdziesięciu jeden) ważnych głosach "przeciw" i przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Dworka
(PESEL:80102404890). § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 414.091 (czterystu czternastu tysiącach dziewięćdziesięciu jeden) ważnych głosach "przeciw" i przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset
trzydziestu) ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Karola Szymańskiego (PESEL:90063009430). § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta
dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 414.091 (czterystu czternastu tysiącach dziewięćdziesięciu jeden) ważnych głosach "przeciw" i przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie
zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Szprot (PESEL: 83051800430) oraz powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego,
którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 414.091 (czterystu czternastu tysiącach dziewięćdziesięciu jeden) ważnych głosach "przeciw" i przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Alicję Piskorz (PESEL: 84061401400). § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, przy 414.091 (czterystu czternastu tysiącach dziewięćdziesięciu jeden) ważnych głosach
"przeciw" i przy 52.930 (pięćdziesięciu dwóch tysiącach dziewięciuset trzydziestu) ważnych głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki (powzięta w dniu 12 listopada 2012 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 października 2012 roku) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 5 (słownie: pięć) osób. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które
to akcje przypada 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi 27,36 % (dwadzieścia siedem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 12.182.497 (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.768.406 (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć) ważnych głosów, przy 414.091 (czterystu czternastu tysiącach dziewięćdziesięciu jeden) ważnych głosach "wstrzymujących się" i przy braku ważnych głosów "przeciw". Zarząd Spółki informuje ponadto, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jako niezdolne do powzięcia niektórych uchwał, przewidzianych w porządku obrad, odstąpiło od rozpatrzenia uchwał w sprawie: - uchylenia uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku i uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku oraz zmiany statutu Spółki, -
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, - zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku, - zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku, - zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku, ponieważ stosownie do treści art. 445 kodeksu spółek handlowych podjęcie wymienionych wyżej uchwał wymagało obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy do uchwał nr: 13, 14, 15, 16, 17." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Marek Zbrojski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t5m26

Podziel się opinią

Share
d3t5m26
d3t5m26