Trwa ładowanie...
d3wyike
d3wyike
espi

IGROUP - Warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii M w kapita...

IGROUP - Warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii M w kapitale zakładowym Internet Group S.A. w upadłości układowej. (14/2012)
Share
d3wyike

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii M w kapitale zakładowym Internet Group S.A. w upadłości układowej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka), działając na podstawie normy §34 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 23 marca 2012 r., powziął informację o wydaniu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: Zarząd KDPW) w dniu wczorajszym, tj. dnia 22 marca 2012 r., uchwały nr 213/12, mocą której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.480.000 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii M w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100) każda, oraz oznaczyć je kodem PLARIEL00046, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany
decyzji o wprowadzeniu akcji, o których mowa wyżej, do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLARIEL00046. Co więcej, Zarząd KDPW, mocą w/w uchwały, postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcje, o których mowa wyżej, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. decyzji podjętej przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, o której to decyzji mowa wyżej, nie wcześniej jednak, niż w dniu wskazanym w tejże decyzji jako dzień wprowadzenia do obrotu akcji, o których mowa wyżej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNET GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
IGROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(022) 25 74 290 (0 22) 25 74 401
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d3wyike

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2012-03-23 Mariusz Sperczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wyike

Podziel się opinią

Share
d3wyike
d3wyike