Trwa ładowanie...
d19o53s
d19o53s
espi

IGROUP - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. w upadłości ukałdowej ? treść podjętych...

IGROUP - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. w upadłości ukałdowej ? treść podjętych uchwał oraz ogłoszenie przerwy w obradach zgromadzenia. (36/2012)
Share
d19o53s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. w upadłości ukałdowej ? treść podjętych uchwał oraz ogłoszenie przerwy w obradach zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie normy § 38 ust. 1 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Group S.A. w upadłości układowej w dniu 5 czerwca 2012 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------- § 1. Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Nowaka.------------------------------------- §
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------- Pan Jan Ryszard Wojciechowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 12.515.476 głosach oddanych. -------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------- § 1. Przyjmuje się porządek obrad ZWZ w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej www.igroup.pl w dniu 10 maja 2012 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 26/2012 z dnia 10 maja 2012 r.------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą
podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku --------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit a) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ---- § 1. Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., na które składają się: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 16.537.000 (słownie: szesnaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które
wykazuje stratę netto w kwocie 19.222.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące) złotych, -------------------------------------------------------- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.222.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące) złotych, ----------------------------------- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 19.000 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) złotych, ------------------------------------------------------------------------------------- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------------------------- § 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok. ----------------------------------------- § 3. Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011 r. ---------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po
zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2011, działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. p) Statutu Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., na które składają się: --------------------------------------------------------------------------------------- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 48.612.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy) złotych,
------------------------------------------------------------------------------------------- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 25.344.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące) złotych, -------------------------------------------------------- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25.344.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące) złotych, -------------------------- d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1.134.000 (słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące) złotych, -------------------------------------- e) dodatkowe informacje
i objaśnienia. ------------------------------------------------------------------------------------ § 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok. ------------------------- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012
r. w sprawie: pokrycia straty za rok 2011.-------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki uchwala, co następuje. -------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Stratę za 2011 r. w wysokości 19.222.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące) złotych pokrywa się z zysku lat przyszłych. --------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy
czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: dalszego istnienia Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z podjętą wcześniej uchwałą nr 5 uchwala się, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
----------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku --- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Udziela się absolutorium Panu Janowi Ryszardowi Wojciechowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy
czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z
działalności Spółki w roku 2011, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Rześnemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 23 marca 2011 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476,
------------------------------------------------------------------------------------ 3. brak było głosów "za", oddano 12.515.476 głosów "przeciw", brak było głosów wstrzymujących się. --- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wobec powyższego uchwała nie została podjęta i Pan Rafał Rześny nie otrzymał absolutorium. ------------------------------------------------------------ Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku --- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki
uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Sperczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476,
------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Udziela się absolutorium Panu Jackowi Pogonowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476
głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Udziela się absolutorium Panu
Krzysztofowi Kowalczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 stycznia 2011 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP
S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Udziela się absolutorium Panu Markowi Tarnowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do
dnia 10 stycznia 2011 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2011 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Nowakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 6 czerwca 2011 roku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2011 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Udziela się absolutorium Pani Ewie Duda, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz
stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Udziela się absolutorium Pani Danucie Raczkiewicz - Chenczke, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:
------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z
działalności Spółki w roku 2011, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Udziela się absolutorium Panu Adamowi Dzierżawskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co
stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2
lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Udziela się absolutorium Panu Jackowi Pietrzykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476,
------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Płomińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za"
oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zarządzenia przerwy.----------------------------------------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 26 czerwca 2011 roku, do godziny 10.30 i postanawia, że dalsza część obrad toczyć się będzie w budynku przy Rondo ONZ 1 w Warszawie:---------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476,
------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy podczas obrad do żadnej z uchwał. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d19o53s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2012-06-05 Mariusz Sperczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19o53s

Podziel się opinią

Share
d19o53s
d19o53s