Trwa ładowanie...
d1px5ds

IMAGIS S.A. - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. (3/2015)

IMAGIS S.A. - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. (3/2015)

Share
d1px5ds

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | ESPI | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMAGIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705, (?Emitent?, ?Spółka?), informuje, że w związku z: 1. otrzymaniem w dniu 17.03.2015 r. od Pana Marcina Niewęgłowskiego jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. zwołanego na dzień 08.04.2015 r. dodatkowych punktów, 2. otrzymaniem w dniu 18.03.2015 r. od Magna Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? spółka komandytowo-akcyjna jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. zwołanego na dzień 08.04.2015 r. dodatkowych punktów, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 §2 ksh, niniejszym ogłasza zmianę porządku obrad, poprzez zmianę brzmienia
punktu 10, dodanie punktów 11, 12 i 13 a) ? d) oraz przeniesienie treści poprzedniego punktu 10 do punktu 14. W następstwie tych zmian porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. 10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w
Radzie Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, następujących zagadnień: a) transakcji handlowych realizowanych przez Spółkę w latach 2011-2014, niezwiązanych z głównym przedmiotem jej działalności, a w szczególności transakcji z podmiotami: Dalmax sp. z o.o. oraz Nuri sp. z o.o. ? w zakresie obejmującym ich ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, ich zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki; b) projektu ?MapGO24?, w szczególności przyjmowanych w jego ramach założeń, i wycen, jak też zrealizowanych przez Spółkę czynności dotyczących założenia spółki MapGO24 S.A., podwyższenia kapitału zakładowego spółki MapGO24 S.A., działalności operacyjnej MapGO24 S.A., transakcji na akcjach spółki
MapGO24 S.A. ? w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki; c) transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów spółki GPS Konsorcjum sp. z o.o., z uwzględnieniem w szczególności powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy byłym członkiem Zarządu Spółki Panem Marcinem Niewęgłowskim oraz zbywcami udziałów GPS Konsorcjum sp. z o.o., powiązań zbywców GPS Konsorcjum sp. z o.o. z osobami pełniącymi kluczowe funkcje w GPS Konsorcjum sp. z o.o. w okresie do października 2014 r. oraz ceny za jaką zostało nabyte przez Spółkę GPS Konsorcjum sp. z o.o. ? w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść żądań akcjonariuszy ? Pana Marcina Niewęgłowskiego oraz Magna
Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? spółka komandytowo-akcyjna umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zmienionym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmienionymi projektami uchwał wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie. Załączniki: 1. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia skierowane do Spółki przez Pana Marcina Niewęgłowskiego. 2. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia skierowane do Spółki przez Magna Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? spółka komandytowo-akcyjna. 3. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (po zmianach). 4. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie (po zmianach). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 150317MarcinNiewęgłowskiżądanieNWZIMAGISSA_08.04.2015.pdf | Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad | | | | | | | | | |
| | 18032015_MagnażądanieNWZIMAGISSA_08.04.2015.pdf | Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad | | | | | | | | | |
| | NWZA_08042015_Ogłoszenie o zwołaniu_zmienione.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA (po zmianach) | | | | | | | | | |
| | NWZA08042015Projektyuchwalzmienione.pdf | Projekty uchwał NWZA (po zmianach) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMAGIS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | IMAGIS S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 01-460 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | GÓRCZEWSKA | | 216 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 638 41 86 | | +48 (22) 638 41 88 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 522-24-67-014 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Rafał Berliński Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Jerzy Cegliński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds