Trwa ładowanie...
dttv5rk
espi

IMPEL - Raport roczny R 2013

IMPEL - Raport roczny R 2013

Share
dttv5rk

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | | |
| | Przychody łącznie | 45 132 | 45 491 | 10 718 | 10 900 | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów | 42 940 | 43 589 | 10 197 | 10 444 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 821 | 27 469 | 3 045 | 6 582 | |
| | Zysk (strata) brutto | 16 159 | 33 096 | 3 837 | 7 930 | |
| | Zysk (strata) netto | 17 365 | 32 591 | 4 124 | 7 809 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 024 | -25 823 | 3 093 | -6 187 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 12 448 | 11 097 | 2 956 | 2 659 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -22 079 | 16 578 | -5 243 | 3 972 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 3 393 | 1 852 | 806 | 444 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,35 | 2,64 | 0,32 | 0,63 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | | 1,50 | | 0,36 | |
| | Aktywa razem | 208 427 | 214 430 | 50 257 | 52 451 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 15 402 | 6 281 | 3 714 | 1 536 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 36 534 | 49 710 | 8 809 | 12 160 | |
| | Kapitał własny jednostki dominującej | 156 491 | 158 439 | 37 734 | 38 755 | |
| | Liczba akcji | 12 865 177 | 12 865 177 | 12 865 177 | 12 865 177 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 12,16 | 12,32 | 2,93 | 3,01 | |
| | | | | | | |
| | I. Wartość zysku (straty) na jedną akcję zwykłą została obliczona poprzez podzielenie wyniku netto za dany okres sprawozdawczy przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych.II. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł) została obliczona poprzez podzielenie kapitału własnego na dany dzień bilansowy przez liczbę akcji uprawnioną do dywidendy w danym okresie sprawozdawczym.III. Powyższe wybrane dane finansowe przeliczono na EURO według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz odpowiednich danych porównywalnych według średnich kursów ogłoszonych na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku przez Narodowy Bank Polski,- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, rachunku przepływów pieniężnych oraz odpowiednich danych porównywalnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrachunkowego kończącego się 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012
roku. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe ISA_2013.pdf Sprawozdanie finansowe Impel S.A. za rok 2013
Sprawozdanie z działalności ISA_2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Impel S.A. w roku 2013
ListPrezesaZarządu_2013.pdf List Prezesa Zarządu Impel S.A.
OświadczenieaudytorISA_2013.pdf Oświadczenie Zarządu Impel S.A. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
OświadczeniezgodnośćISA_2013.pdf Oświadczenie Zarządu Impel S.A. w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego Impel S.A.
OpiniaaudytorISA.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Impel S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dttv5rk

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | IMPEL SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEL | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 53-111 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Ślężna | | 118 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 071 7809403 | | 071 78 09 679 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | cok@impel.pl | | www.impel.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 899-01-06-769 | | 006318849 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst&Young Audyt Polska sp. z o.o. S.K. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Grzegorz Dzik Prezes Zarządu
2014-03-20 Józef Biegaj Członek Zarządu
2014-03-20 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu
2014-03-20 Danuta Czajka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Beata Wójcik Główny Księgowy Impel S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dttv5rk

Podziel się opinią

Share
dttv5rk
dttv5rk