Trwa ładowanie...
d3ifyif
espi

IMPERA - ustanowienie zastawu rejestrowego (81/2013)

IMPERA - ustanowienie zastawu rejestrowego (81/2013)

Share
d3ifyif

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPERA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ustanowienie zastawu rejestrowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku oraz 78/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku, informuje iż Spółka w dniu 29 lipca 2013 r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie dotyczące ustanowienia w dniu 17 lipca 2013 roku zastawu rejestrowego na aktywach, które łącznie z innymi zabezpieczeniami wskazanych obligacji stanowią aktywa znacznej wartości. Zastaw zabezpiecza jedną z serii obligacji o wartości 4.000.000 zł o emisji której Spółka informowała raportem bieżącym nr 32/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku oraz o zmianie warunków emisji o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 65/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku. Poniższy zastaw rejestrowy został ustanowiony przez Spółkę na rzecz Copernicus Securities S.A.: - zastaw rejestrowy na 353.000 akcjach niezdematerializowanych imiennych spółki Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, stanowiących 2,86% udziału w kapitale
zakładowym i 3,81 % udziału w głosach spółki Zakłady Mięsne Silesia S.A. o łącznej wartości nominalnej 176.500 zł. Aktywa te stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych wynosi na 31.03.2013 ? 2.706 tyś zł. Ustanowienie zastawów rejestrowych nastąpiło na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod poz. 2362723. Brak jest powiązań pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw. Przedmiotowe aktywo-przedmiot zastawu- wraz z innymi zabezpieczeniami wskazanych obligacji stanowią aktywa znacznej wartości, gdyż mają łączną wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ifyif

| | | IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPERA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 378 55 50 | | 22 378 55 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@imperasa.pl | | www.imperasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2013-07-30 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ifyif

Podziel się opinią

Share
d3ifyif
d3ifyif