Trwa ładowanie...
d2jk0bj

IMPERA - złożenie pozwu o zapłatę (4/2015)

IMPERA - złożenie pozwu o zapłatę (4/2015)

Share
d2jk0bj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IMPERA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | złożenie pozwu o zapłatę | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Emitent?), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259), (?Rozporządzenie?) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 marca 2015 r. został złożony przez Emitenta do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę kwoty 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) przeciwko pozwanym dłużnikom solidarnym: Krzysztofowi Maciejec prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Maciejec P.H.U. EMKA i Adamowi Brodowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Adam Brodowski Zarządzanie (?Pozwani?), tytułem należności Emitenta wynikającej z Porozumienia z dnia 9-10 czerwca 2011 r. wraz z późniejszymi aneksami
(?Porozumienie?). Kwota należności dochodzona przez Emitenta od Pozwanych na podstawie wyżej wskazanego pozwu wraz z kwotą: (i) 730.000 zł (siedemset trzydzieści tysięcy złotych) dochodzoną przez Emitenta przeciwko Pozwanym w postępowaniu sądowym przed Sądem Okręgowym w Warszawie wszczętym w dniu 8 maja 2014 roku, i zasądzoną na rzecz Emitenta tytułem części należności Emitenta wynikającej z Porozumienia wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego nieprawomocnym nakazem zapłaty, wydanym w dniu 21 maja 2014 r. oraz (ii) kwotą 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) należną od Pozwanych na podstawie Porozumienia tytułem kary umownej, co, do której zapłaty Emitent złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w dniu 11 lutego 2015 r. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, łącznie wynosi 2.830.000 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych), co stanowi wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Emitent popiera wskazane wyżej powództwa i wniosek o
zawezwanie do próby ugodowej i uważa je za zasadne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jk0bj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołoska | | 22A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 378 55 50 | | 22 378 55 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@imperasa.pl | | www.imperasa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Andrzej Ziemiński Członek Zarządu
2015-03-12 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jk0bj

Podziel się opinią

Share
d2jk0bj
d2jk0bj