Trwa ładowanie...
d3vwayo
espi

IN POINT S.A. - Zawiadomienie o zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% na walny...

IN POINT S.A. - Zawiadomienie o zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% na walnym zgromadzeniu IN POINT S.A. (12/2012)
Share
d3vwayo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IN POINT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% na walnym zgromadzeniu IN POINT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IN POINT spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 grudnia 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, Pana Kamila Kuchty, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), dalej "Ustawa o ofercie", w którym Pan Kamil Kuchta poinformował, iż w związku z powzięciem w dniu 10 grudnia 2012 roku informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (XII Wydział Gospodarczy KRS) w dniu 30 listopada 2012 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 502 533,40 złotych do kwoty 602 533,40 złotych, zmniejszył się udział posiadanych przez Pana Kamila Kuchtę akcji w kapitale zakładowym Spółki
poniżej progu stanowiącego 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed rejestracją ww. podwyższenia kapitału zakładowego Pan Kamil Kuchta posiadał 260 000 akcji Spółki, stanowiących 5,17% kapitału zakładowego oraz 260 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakładowego i na dzień zawiadomienia Pan Kamil Kuchta posiada 263 050 akcji Spółki, stanowiących 4,37% kapitału zakładowego oraz 263 050 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 4,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto, Pan Kamil Kuchta poinformował, iż brak jest osób, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o ofercie oraz, że nie zawierał z żadnym podmiotem umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IN POINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IN POINT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-547 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piękna 11/17
(ulica) (numer)
+48 22 629 55 56 +48 22 629 55 56
(telefon) (fax)
office@in-point.pl www.in-point.pl
(e-mail) (www)
525-248-21-36 142449320
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Kamil Kuchta Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwayo

Podziel się opinią

Share
d3vwayo
d3vwayo