Trwa ładowanie...
d3373at

IndygoTech Minerals S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech M ...

IndygoTech Minerals S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A., projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmiana Statutu. (36/2015)

Share
d3373at

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A., projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmiana Statutu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135232 (?Spółka?), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 września 2015 r. na godzinę 12:00 w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska - Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 6.Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku głównym GPW. 7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana Statutu: ?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.615.540,20 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 3.190.000,00 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 800.000 (osiemset tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 9.105.727 (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 268.932 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H, i) 44.310.197 (czterdzieści cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, J) nie mnie niż 1 (jedna) i nie więcej niż 11.489.197 (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.? Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | IDGNWZProjekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 30 września 2015 roku | | | | | | | | | |
| | IDG_Ogloszenie o Zwołaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals spółka akcyjna | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-116 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Świętokrzyska | | 30 lok 63 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 22 629 12 47 | | +48 22 201 21 31 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | office@indygotechminerals.com | | www.indygotechminerals.com | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Dariusz Janus Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at