Trwa ładowanie...
d2jsqey

INDYKPOL SA - Wykaz informacji bieżących i okresowych publikowanych w 2012 roku (2/2013)

INDYKPOL SA - Wykaz informacji bieżących i okresowych publikowanych w 2012 roku (2/2013)

Share
d2jsqey

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji bieżących i okresowych publikowanych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie ostatniego roku kalendarzowego. Pełna treść wszystkich raportów bieżących i okresowych dostępna jest na stronie internetowej Spółki - www.indykpol.pl - w zakładce: O firmie ? Relacje inwestorskie ? Raporty. Wersje drukowane raportów znajdują się w siedzibie Spółki przy ulicy Jesiennej 3 w Olsztynie. Raporty bieżące: 1. Raport bieżący nr 1/2012 - Wykaz informacji bieżących i okresowych publikowanych w 2011 roku ? 18.01.2012. 2. Raport bieżący nr 2/2012 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku - 18-01-2012. 3. Raport bieżący nr 3/2012 - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną ? 18.01.2012. 4. Raport bieżący nr 4/2012 - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną ? 31.01.1012. 5. Raport bieżący nr 5/2012 - Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy - 19.04.2012. 6. Raport bieżący nr 6/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 maja 2012 roku. - 27.04.2012. 7. Raport bieżący nr 7/2012 - Projekty uchwał, które zostaną przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 maja 2012 roku. -27.04.2012. 8. Raport bieżący nr 8/2012 - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną - 2.05.2012. 9. Raport bieżący nr 9/2012 - Uchwały podjęte na WZA Emitenta - 30.05.2012. 10. Raport bieżący nr 10/2012 - Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy - 30.05.2012 11. Raport bieżący nr 11/2012 - Wybór biegłego rewidenta - 30.05.2012. 12. Raport bieżący nr 12/2012 -Wybór Rady Nadzorczej Indykpol SA nowej kadencji na ZWZA Spółki w dniu 29 maja 2012 roku - 31.05.2012 13. Raport bieżący nr 13/2012 - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Emitenta w dniu 29 maja 2012 roku - 31.05.2012. 14. Raport nr 0/2012 - Korekta raportu nr 10/2012 odnośnie Uchwały w sprawie wypłaty dywidendy podjętej przez WZA Indykpol S.A. - 20.08.2012. 15. Raport
bieżący nr 14/2012 - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną - 12.09.2012. 16. Raport bieżący nr 15/2012 - Informacja o przekazaniu korekty raportu śródrocznego Indykpol SA za I półrocze 2012 roku i skonsolidowanego raportu śródrocznego Grupy Kapitałowej Indykpol SA za I półrocze 2012 roku - 15.10.2012. 17. Raport bieżący nr 16/2012 - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną - 27.12.2012. Raporty okresowe: - Raport roczny GK Indykpol za 2011 rok ? 20.03.2012, - Raport roczny Indykpol S.A. ? 20.03.2012, - Skonsolidowany raport kwartalny GK Indykpol za I kwartał 2012 roku ? 15.05.2012, - Skonsolidowany raport kwartalny GK Indykpol za III kwartał 2012 roku - 14.11.2012, - Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Indykpol SA za I półrocze 2012 roku ? 31.08.2012, - Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Indykpol za I półrocze 2012 roku ? 31.08.2012, - Skorygowany śródroczny raport finansowy Indykpol SA za okres kończący się 30 czerwca 2012 roku ?
15.10.2012, - Skorygowane śródroczne sprawozdanie finansowe GK Indykpol za okres kończący się dnia 30 czerwca 2012 roku ? 15.10.2012. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The list of current and periodical reports published in 2012The Management Board of Indykpol S.A. presents the list of current and periodical information published in 2012. The Management Board informs that originals of current and periodical reports are available in the Company?s registered office in Olsztyn at Jesienna 3 St. Information published in 2011 is also available on the Company?s website: www.indykpol.pl in section - Company ? Investor relation. 1. The current report no 1/2011 - The list of current and periodical reports published in 2011- 18-01-2012,2. The current report no 2/2012 - Dates of publishing financial reports in 2012 - 18-01-2012, 3. The current report no 3/2012 ? Transactions in Company?s shares ? 25-01-2012,4. The current report no 4/2012 ? Transactions in Company?s shares ? 31-01-2012,5. The current report no 5/2012 ? Dividend payment declaration - 19-04-2012;6. The current report no 6/2012 - The convening the General Meeting of Shareholders - 27-04-2012;7. The current report no
7/2012 - Drafts of resolution at GM. - 28-04-2012,8. The current report no 8/2011 ? Transactions in Company?s shares - 02-05-2012;9. The current report no 9/2011 ? Resolutions taken at the GM of the Company - 30-05-2012;10. The current report no 10/2011 ? Resolution concerning the dividend payment- 30-05-2012;11. The current report no 11/2011 - The choice of the auditor - 30-05-2012,12. The current report no 12/2012 ? the choice of the Supervisory board?s members ? 31-05-2012,13. The current report no 13/2012 -The list of shareholders on the GM ? 31-05-2012,14. The current report no 0/2012- The correction of the current report no 10/2012 according to the day of dividends payment ? 20-08-2012,15. The current report no 14/2012 - Transactions in Company?s shares -12-09-2012,16. The current report no 15/2012 - Correction of the financial report of Indykpol S.A. for the first six months 2012 and consolidated semi-annual financial report of Capital Group of Indykpol SA. for first six months 2012 ? 15-10-2012,17.
The current report no 16/2012 - Transactions in Company?s shares ? 27-12-2012. The financial reports: 1. The Annual Report of Indykpol SA for 2011 ? 20.03.2012,2. The Annual Report of Capital Group Indykpol for 2011 - 20.03.2012.3. The consolidated report for 1-st quarter of 2012 - 15.05.2012;4. The consolidated report for 3-ed quarter of 2012 - 14.11.2012;5. The consolidated report for first-half of 2012, included the shorten financial report for the first half of 2012 - 31.08.2012;6. The correction of the financial report of Indykpol S.A. for the first six months 2012. The consolidated report for first-half of 2012, included the shorten financial report for the first half of 2012 - 15.10.2012;The basis of the law: article 65 item 1 of act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, dated July 29th 2005. (2005 Journal of Law No 184, item 1539 with changes). | |

d2jsqey

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INDYKPOL SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 10-370 | | Olsztyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jesienna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 089 5262222 | | 089 5262223 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@indykpol.pl | | www.indykpol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 739-020-20-56 | | 510523536 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Waldemar Połucha Prokurent - Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jsqey

Podziel się opinią

Share
d2jsqey
d2jsqey