Trwa ładowanie...
d42yhr0

Inflacja CPI do I kwartału 2016 poniżej celu inflacyjnego NBP 2,5 proc. - projekcja NBP

10.03. Warszawa (PAP) - Inflacja CPI będzie wzrastać, choć do I kwartału 2016 r. pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5 proc. - wynika z marcowej projekcji NBP....

d42yhr0
d42yhr0

10.03. Warszawa (PAP) - Inflacja CPI będzie wzrastać, choć do I kwartału 2016 r. pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5 proc. - wynika z marcowej projekcji NBP. Spowodowane to ma być faktem, że luka popytowa pozostanie do I kwartału 2015 r. ujemna, a następnie utrzymywać się będzie na poziomie bliskim zera.

W dokumencie NBP napisano, że latach 2014-2016 stopniowo rosnąć będą dynamiki cen wszystkich głównych komponentów koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych.

"W efekcie inflacja CPI będzie wzrastać, jakkolwiek pozostanie na relatywnie niskim poziomie (do I kw. 2016 r. poniżej celu inflacyjnego NBP). Wynika to z faktu, że pomimo ożywienia gospodarczego, luka popytowa, będąca syntetyczną miarą presji inflacyjnej w gospodarce, pozostanie do I kw. 2015 r. ujemna, a następnie utrzymywać się będzie na poziomie bliskim zera (0,1 proc. w 2015 r. i 0,3 proc. produktu potencjalnego w 2016 r.)" - napisano.

"Ograniczeniu presji inflacyjnej sprzyjać będą także stabilne ceny surowców na rynkach światowych przy wolno rosnącym popycie globalnym" - dodano.

d42yhr0

Autorzy dokumentu zaznaczają, że przy założeniu braku zmian stopy referencyjnej NBP, prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w przedziale 1,5-3,5 proc., istotnie rośnie w krótkim horyzoncie projekcji i od 2015 r. utrzymuje się na średnim poziomie 50 proc.

INFLACJA BAZOWA

W horyzoncie projekcji NBP inflacja bazowa wzrasta, na co wpłynąć mają zarówno jej determinanty krajowe jak i zagraniczne.

"Systematyczna poprawa koniunktury krajowej, odzwierciedlona w domykającej się luce popytowej, zwiększać będzie presję popytową w gospodarce. Jednocześnie nastąpi stopniowa poprawa na rynku pracy, której towarzyszyć będzie wzrost jednostkowych kosztów pracy" - napisano.

d42yhr0

"Stabilny kurs złotego oraz rosnąca powoli inflacja za granicą przekładać się będą natomiast na wzrost dynamiki cen importu, choć skala tego wzrostu będzie umiarkowana. Wymienione powyżej czynniki z pewnym opóźnieniem przełożą się na przyspieszenie wzrostu cen. W następstwie inflacja bazowa od III kw. 2014 r. będzie stopniowo rosnąć, z 0,8 proc. rdr do 2,3 proc. rdr na koniec 2016 r." - dodano.

CENY ŻYWNOŚCI

Autorzy dokumentu wskazują, że w przypadku cen żywności zwiększająca się presja popytowa na rynku krajowym będzie ograniczana przez stabilne w całym horyzoncie projekcji ceny surowców rolnych na rynkach światowych.

d42yhr0

"W rezultacie inflacja cen żywności wzrośnie, z 2,2 proc. w 2014 r. do 3,0 proc. w 2016 r., pozostając jednak na poziomie niższym od wieloletniej średniej. Na przebieg ścieżki zmian tej kategorii w krótkim okresie wpływ ma również sezonowe obniżenie dynamiki cen żywności nieprzetworzonej (głównie warzyw) w III kw. 2014 r. Wynika to z gorszych od przeciętnych warunków agrometeorologicznych w ostatnim sezonie gospodarczym, podwyższających ceny żywności nieprzetworzonej w III kw. ub.r." - napisano.

CENY ENERGII

W projekcji wskazuje się, że krajowe ceny energii spadły w 2013 r. o 1,5 proc., co jest najniższą notowaną dynamiką cen dla tej kategorii od kiedy dostępne są porównywalne dane, czyli od lat 90-tych.

d42yhr0

"Do spadku cen energii w ubiegłym roku przyczyniły się obniżające się ceny ropy naftowej na rynkach światowych oraz zatwierdzone przez URE taryfy dla gospodarstw domowych (m.in. obniżka cen gazu ziemnego w styczniu ub.r. oraz cen energii elektrycznej w lipcu ub.r.)" - napisano.

"Dynamika cen energii w bieżącym roku pozostanie na niskim, zbliżonym do zera poziomie. Przyczyni się do tego zmiana taryf w ubiegłym roku oraz obniżka cen energii elektrycznej i nieznaczna podwyżka cen gazu ziemnego od 1 stycznia 2014 r." - dodano.

W projekcji zaznaczono, że wzrost cen energii ograniczają również utrzymujące się obecnie na bardzo niskim poziomie ceny uprawnień do emisji CO2, które jedynie w umiarkowanym stopniu zwiększają koszty sektora energetycznego.

d42yhr0

"W dłuższym horyzoncie projekcji, wraz z ożywieniem gospodarczym, inflacja cen energii wzrośnie, choć, podobnie jak inflacja cen żywności, pozostanie na poziomie istotnie niższym od średniej wieloletniej (2,2 proc. w 2016 r.). W kierunku ograniczenia dynamiki cen energii w średnim i długim horyzoncie projekcji oddziaływać będą obniżające się ceny ropy naftowej na rynkach światowych oraz relatywnie stabilne ceny pozostałych surowców energetycznych (gazu ziemnego i węgla kamiennego)" - dodano.

KURS PLN RELATYWNIE STABILNY I NEUTRALNY DLA WZROSTU CPI

W dokumencie NBP czytamy, że czynniki przemawiające za umocnieniem i osłabieniem złotego w projekcji w znacznym stopniu będą się równoważyć.

d42yhr0

"Z jednej strony, kurs waluty krajowej nadal kształtuje się poniżej poziomu określonego przez determinanty fundamentalne, co w horyzoncie projekcji oddziałuje w kierunku stopniowej aprecjacji złotego, zbliżając kurs do poziomu równowagi. Czynnikami sprzyjającymi aprecjacji waluty krajowej poprzez kanał oczekiwań powinny być również ożywienie w gospodarce krajowej (odzwierciedlone w domykającej się w horyzoncie projekcji luce popytowej) i za granicą oraz poprawa stanu finansów publicznych" - napisano.

"Z drugiej strony, w kierunku osłabienia kursu oddziaływać będzie malejące saldo na rachunku obrotów bieżących i kapitałowych oraz zmniejszający się dysparytet stóp procentowych (wynikający z przyjętego w projekcji założenia o stałej stopie referencyjnej NBP). Zrównoważenie wpływu wymienionych powyżej czynników sprawi, że kurs walutowy pozostanie w okresie projekcji relatywnie stabilny i neutralny dla wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych" - dodano.(PAP)

jba/ ana/

d42yhr0
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d42yhr0