Trwa ładowanie...
d3osxur
d3osxur

Informacje ze spółek

Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie podał do wiadomości, że Paweł Narkiewicz poinformował emitenta, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w dniu 18 lutego 2010 roku nabył 783.749 akcji I&B System S.A.
Share
d3osxur

IBSYSTEM

Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie podał do wiadomości, że Paweł Narkiewicz poinformował emitenta, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w dniu 18 lutego 2010 roku nabył 783.749 akcji I&B System S.A.

Przed dokonaniem wyżej wskazanych transakcji Paweł Narkiewicz posiadał 6.760.581 akcji IB System SA, które stanowią 5,4074% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki. Obecnie Paweł Narkiewicz posiada 7.544.330 akcji IB System SA, które stanowią 6,0343% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki.

d3osxur

BM BPH: Zwiększenie zaangażowania w akcje przez członka rady nadzorczej, a zarazem osobę mającą dostęp do informacji poufnych, może świadczyć o dobrych perspektywach rozwoju spółki. Wartość transakcji opiewała na 0,6% wszystkich akcji w obrocie, co uwzględniając transakcję z 16.02.2010 o nabyciu pakietu 0,25% akcji daje wartość 0,85% w ciągu jednego tygodnia. Komunikat ma pozytywną wymowę, chociaż nie powinien znacząco wpłynąć na kształtowanie się kursu akcji na giełdzie.

AZOTY TARNÓW
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za IV kwartał 2009 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 322 mln zł a na poziomie zysku operacyjnego oraz zysku netto spółka zaraportowała stratę.

BM BPH: Wyniki Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2009 r. są lepsze od oczekiwań rynkowych jednak na wpływ na nie miała trudna sytuacja rynkowa w obszarze nawozów azotowych w minionym roku. Konsensus zakładał przychody na poziomie 295 mln zł, stratę operacyjną w wysokości 6,3 mln zł oraz stratę netto na poziomie 4,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę wyniosły 322 mln zł i były wyższe o 10% od przychodów osiągniętych w IV kwartale 2008 r. Spółka poinformowała o stracie na działalności operacyjnej na poziomie 5,4 mln zł, rok wcześniej zysk na tym poziomie wyniósł 12,4 mln zł. W ciągu IV kwartału 2009 roku Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 0,58 mln zł wobec 6,3 mln zysku netto wypracowanego w adekwatnym okresie 2008 r. EBITDA była niższa o przeszło 49% i wyniosła w IV kwartale 16 mln zł.

MIRBUD
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za czwarty kwartał 2009 r. Przychody netto wyniosły 51,47 mln zł, grupa wypracowała 5,77 mln zł zysku operacyjnego oraz 3,13 mln zł zysku netto.

d3osxur

BM BPH: Wyniki za czwarty kwartał okazały się być gorsze niż przed rokiem. Przychody netto ze sprzedaży zmniejszyły się o ponad 42% r/r do poziomu 51,47 mln zł. Skala spadku kosztów ze sprzedaży była większa niż skala spadku przychodów, co zaowocowało spadkiem zysku brutto ze sprzedaży o 30,7%, który w IV kwartale 2009 r. wyniósł 7,95 mln zł (grupa poprawiła marżę brutto ze sprzedaży z 12,8% przed rokiem do 15,4% obecnie). W analizowanym okresie koszty ogólnego zarządu zwiększyły się zaledwie o 0,9% do wartości 2,20%. Zysk operacyjny zmniejszył się o około 1/8 r/r i ukształtował się na poziomie 5,77 mln zł. Czwarty kwartał ub. r. grupa zamknęła zyskiem netto na poziomie 3,13 mln zł, co stanowiło 4,57% spadek w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W badanym okresie poprawiono marże na wszystkich poziomach zysku. Spółka poinformowała, że w prezentowanym okresie miały miejsce nietypowe i nadzwyczajne zjawiska mające istotny wpływ na uzyskane wyniki finansowe m.in. przesunięcia realizacji
inwestycji, które spowodowały niższe niż planowano o około 20 mln zł przychody ze sprzedaży uzyskane przez spółkę w IV kwartale.

BM Banku BPH

d3osxur

Podziel się opinią

Share
d3osxur
d3osxur