Trwa ładowanie...
d4az0bz

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d4az0bz

Cyfrowy Polsat

Grupa kapitałowa opublikowała rozszerzony, skonsolidowany raport kwartalny za okres pierwszych trzech miesięcy 2010 roku. Przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 374 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 106,9 mln zł, co przełożyło się na wynik netto w wysokości 86,1 mln zł.

BM BPH Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów wzrosły o 21,3% w okresie I kwartału 2010 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2009 r. Wynik ten, w głównej mierze był zasługą wzrostu przychodów z opłat abonamentowych oraz liczby użytkowników usług post-paid MVNO, Zysk z działalności operacyjnej powiększył się o 25,2% głównie w wyniku wzrostu przychodów, co z kolei przełożyło się na wyższy o 18,6% wynik na poziomie netto. Opublikowane podsumowanie kwartału okazało się również korzystniejsze od oczekiwań analityków, a zatem komunikat powinien przełożyć się na lepsze od rynku kształtowanie się kursu akcji na GPW.

d4az0bz

Comarch

Spółka opublikowała sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 145,7 mln zł wobec 159,7 mln zł rok wcześniej. Na poziomie wyniku operacyjnego grupa kapitałowa odnotowała stratę w wysokości 3,1 mln zł wobec 5,9 mln zł straty w analogicznym okresie 2009 r. Na poziomie wyniku netto strata grupy wyniosła w I kwartale tego roku 1,6 mln zł wobec 5 mln zł straty netto rok wcześniej.

BM BPH Opublikowane przez spółkę wyniki są gorsze od oczekiwań rynkowych. Konsensus zakładał osiągnięcie przychodów na poziomie 158,3 mln zł, zysku operacyjnego oraz zysku netto odpowiednio w wysokości 3,3 mln zł oraz 3,9 mln zł. Główną przyczyną spadku przychodów grupy w pierwszym kwartale 2010 r. był spadek przychodów ze sprzedaży Grupy SoftM o 1,1 mln EUR oraz umocnienie się kursu PLN wobec EUR. Na poziomie wyniku operacyjnego wpływ konsolidacji Grupy SoftM na wynik grupy Comarch w pierwszym kwartale 2010 r. wyniósł minus 6,8 mln zł, natomiast na poziomie wyniku netto (przypadający na akcjonariuszy) minus 6,1 mln zł. Po wyeliminowaniu wpływu konsolidacji SoftM, wyników spółek CCF FIZ oraz kosztu programu opcji menedżerskich skorygowany wynik operacyjny w pierwszym kwartale 2010 roku wyniósł 7,2 mln zł i był wyższy od ubiegłorocznego, który wyniósł 5,6 mln zł. Pozytywną informacje stanowi wartość portfel zamówień grupy. Backlog na koniec kwietnia 2010 r. wynosił 396,5 mln zł i był o 4 proc. wyższy rok
temu. (konsensus PAP)

GTC

Spółka opublikowała sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 148,2 mln zł wobec 203,2 mln zł rok wcześniej. Wynik operacyjny grupy kapitałowej wyniósł 74 mln zł wobec 152,4 mln zł w analogicznym okresie 2009 r. Wynik netto na poziomie grupy wyniósł w I kwartale tego roku 16 mln zł wobec 20,4 mln zł zysku netto rok wcześniej. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 24,8 mln zł.

d4az0bz

BM BPH Opublikowane przez spółkę wyniki są gorsze od oczekiwań rynkowych. Konsensus zakładał osiągnięcie przychodów na poziomie 162 mln zł, zysku operacyjnego oraz zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej odpowiednio w wysokości 85,5 mln zł oraz 39,2 mln zł. Przychody z wynajmu wzrosły do 30,6 mln euro (+42% r/r), co jest pochodną wpływy z najmu nowych inwestycji oddanych do użytku w 2009 r. Spółka odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży mieszkań, które w I kwartale 2010 r. wyniosły 25,9 mln zł wobec 106,4 mln zł rok temu, co jest pochodną strategii spółki, zakładającej ograniczenie aktywności w sektorze mieszkaniowym. Wynik na rewaluacji portfela nieruchomości wyniósł 1,7 mln zł wobec 113,5 mln zł rok wcześniej. (konsensus PAP)

PKO BP

Spółka poinformowała o skonsolidowanych wynikach za I kwartał 2010 r. Wynik z odsetkowy ukształtował się na poziomie 1474,5 mln zł, wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 725,4mln zł. Bank wypracował 902,7 mln zł zysku brutto oraz 720 mln zł zysku netto.

BM BPH Opublikowane przez spółkę wyniki za pierwszy kwartał br. są znacząco lepsze od analogicznych, osiągniętych przed rokiem. Wynik z tytułu odsetek wzrósł zgodnie z konsensusem do 1474,5 mln zł (+23,6% r/r). Do 725,4 mln zł wzrósł wynik z tytułu opłat i prowizji, co stanowi prawie 32% wzrost r/r oraz jest o 1,7% lepszym efektem niż przewidywał rynek. Wzrost wyniki prowizyjnego związany jest z większymi przychodami prowizyjnymi z tytułu udzielonych kredytów, ubezpieczeń kredytów, obsługi rachunków bankowych oraz kart płatniczych. Bank zanotował znacząco niższy wynik z pozycji wymiany, który w pierwszym kwartale zmniejszył się o ponad 2/3 do 97,3 mln zł. W pierwszym kwartale Bank dokonał odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w kwocie 425,1 mln zł wobec 373,6 mln przed rokiem. Ogólne koszty administracyjne spadły o 6,2% do poziomu 1014,2 mln zł, co jest lepszym efektem od oczekiwań uczestników rynku. Na poziomie zysku netto wypracowano 720 mln zł, co stanowi wynik o 1/3 lepszy niż przed rokiem
oraz wartość o 4,3% wyższą, niż mówiła o tym średnia prognoza PAP.

BM Banku BPH

d4az0bz

Podziel się opinią

Share
d4az0bz
d4az0bz