Trwa ładowanie...
d2lcpld
espi

INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz...

INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (6/2013)
Share
d2lcpld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INFOSCOPE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd InfoScope Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 lipca 2013 r. otrzymał od Pana Sebastiana Bogusławskiego, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), zawiadomienie o zmianie dotychczasowego udziału akcji - będących własnością Pana Sebastiana Bogusławskiego - w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Sebastian Bogusławski wskazuje, że w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C zmniejszeniu uległ jego udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zaistnieniem powyższego zdarzenia stan posiadania Pana Sebastiana Bogusławskiego kształtował się następująco: a) posiadana liczba akcji spółki InfoScope S.A. wynosiła 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii
B, b) posiadany procentowy udział akcji spółki InfoScope S.A. wynosił 5,00%, c) posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki InfoScope S.A. wynosiła 100.000 głosów, d) posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu spółki InfoScope S.A. wynosił 5,00%. Obecnie stan posiadania Pana Sebastiana Bogusławskiego kształtuje się następująco: a) aktualnie posiadana liczba akcji spółki InfoScope S.A. wynosi 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, b) aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki InfoScope S.A. wynosi 4,50%, c) aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy InfoScope S.A. wynosi 100.000 głosów, d) aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy InfoScope S.A. wynosi 4,50%. Jednocześnie Pan Sebastian Bogusławski informuje, iż inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji InfoScope S.A. oraz że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w
Spółce. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFOSCOPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INFOSCOPE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-172 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Trzy Lipy 3
(ulica) (numer)
+48 58 773 79 35 +48 58 739 66 76
(telefon) (fax)
biuro@infoscope.pl www.infoscope.pl
(e-mail) (www)
604-011-17-72 220755449
(NIP) (REGON)
d2lcpld

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Marcin Giedroyć Prezes Zarządu
2013-07-24 Sławomir Lewandowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lcpld

Podziel się opinią

Share
d2lcpld
d2lcpld